V sredo, 19. decembra 2018, sta v prostorih Turističnega kompleksa Jezero potekali seji Upravnega odbora in Skupščine.

Na seji Upravnega odbora se je obravnavalo 2. letno poročilo o delu LAS in finančno poročilo LAS, Letnega načrta aktivnosti za podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije za leto 2019, Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe ter predloga 3. in 4. javnega poziva LAS, ki bosta predvidoma objavljena v mesecu januarju in marcu 2019.

Na seji Skupščine pa se je obravnavalo 2. letno poročilo o delu LAS in finančno poročilo LAS, Letnega načrta aktivnosti za podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije za leto 2019 in Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

V okviru 2. letnega poročila LAS smo poročali o delu LAS v letu 2018, o projektih, ki se izvajajo in so se zaključili, o črpanju evropskih sredstev in o doseganju mejnikov LAS na dan 31. decembra 2018.

Pri pregledu doseganja uspešnosti mejnikov, bodo pristojni organ preverili naslednje mejnike:

  • število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami,
  • delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem,
  • delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije,
  • število novo ustvarjenih delovnih mest,
  • za sklad ESRR se preveri še število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD, število prebivalcev, ki živijo na območju LAS, ter število podprtih partnerstev.

Šteje se, da so mejniki zadevnega sklada doseženi, če najmanj en mejnik na dan 31. decembra 2018 dosega najmanj 65 odstotkov vrednosti mejnika, določenega v SLR, pri čemer se mejniki z vrednostjo 0, določeno v SLR, ne upoštevajo.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dosega mejnike, saj dosega 65 odstotkov vrednosti najmanj enega mejnika zadevnega sklada

S potrditvijo Letnega načrta aktivnosti za podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije za leto 2019 smo potrdili načrt aktivnosti upravljanja in vodenja LAS za leto 2019. V skladu z Uredbo CLLD je potrebno do konca tekočega leta za prihodnje leto poslati Letni načrt aktivnosti za podukrep 19.4, v okviru katerega so rezervirana sredstva za vodenje LAS. Stroški animacije morajo na letnem nivoju predstavljati 50 %. Pod stroške animacije se med drugim uvršča pomoč prijaviteljem pri pripravi vlog, pomoč pri izvajanju projektov, priprava projektov sodelovanja, ogledi dobrih praks, mreženje, promocija programa CLLD in SLR. Med tekoče stroške, ki predstavljajo ostalih 50 %, pa se med drugim uvršča tehnične stroške ter stroške dela, ki se delijo na stroške animacije in tekoče stroške (administrativna dela, kot so npr. priprava in objava javnih pozivov ipd.), potne stroške, stroške ocenjevalne komisije, stroške raznih izobraževanja, stroške spremljanja in vrednotenja.

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki je bil potrjen dne, 19. decembra 2019, bo podlaga za nadaljnje izvedbe javnih pozivov LAS. Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je bil usklajen in spremenjen v skladu s spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki je bila potrjena z odločbo z dne 4. 10. 2018.

Vsa sredstva za izvedbo projektov bo potrebno razpisati najkasneje do začetka leta 2020, zato se v letu 2019 predvideva objavo štirih javnih pozivov. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetijstvo ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa se pričakuje dodatna sredstva, saj dosegamo večino mejnikov, ki pa jih bo potrebno razpisati najkasneje v začetku leta 2020. V drugi polovici 2019 se zato predvideva sprememba Strategije lokalnega razvoja.