V torek, 19. novembra 2019, je v prostorih Turističnega kompleksa Jezero potekala 21. seja Upravnega odbora. Na seji se je obravnaval predlog spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, 3. letno poročilo o delu LAS in finančno poročilo LAS, letni načrt aktivnosti tekočih stroškov in stroškov animacije za leto 2020, predlog 5. in 6. javnega poziva LAS ter odločalo se je o izboru projektov, ki so se prijavili na 4. javni poziv LAS – problemsko območje.

Sprememba strategije je bila potrebna zaradi pravice do dodatnih sredstev iz naslova uspešnosti izvajanja strategije iz sklada Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki jih je LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS) prejel zaradi doseganja mejnikov konec leta 2018. LAS je upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini do največ 283.738,15 EUR.

3. letno poročilo LAS o delu LAS in finančnem poročilo v letu 2019 obsega poročilo o projektih, ki se izvajajo in so se zaključili ter o črpanju evropskih sredstev LAS.

V okviru prvega, tretjega in četrtega javnega poziva LAS (podukrep 19.2) je bilo razpisanih 1.285.475,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S strani LAS je bilo, v okviru predhodno omenjenih pozivov, potrjenih 21 projektov, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki dokončno odloča o potrditvi projektov z odločbo, je bilo potrjenih 11 projektov. Neodobrena sredstva s strani agencije za LAS niso izgubljena. Enako velja za sredstva, katerih vlagatelji umaknejo vlogo pred prejemom odločbe. Izmed enajstih (11) projektov, ki so bili s strani ARSKTRP potrjeni z odločbo, je bilo konec novembra 2019 zaključenih osem (8) projektov, trije (3) projekti so zaključili prvo fazo projekta.

V okviru drugega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS PPD v letu 2017 je bilo razpisanih 367.928,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). S strani LAS in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), je bilo potrjenih 8 osem projektov.

S potrditvijo Letnega načrta aktivnosti za podukrep 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije za leto 2020 je bil potrjen načrt aktivnosti upravljanja in vodenja LAS za leto 2020. V skladu z Uredbo CLLD je potrebno do konca tekočega leta za prihodnje leto poslati Letni načrt aktivnosti za podukrep 19.4, v okviru katerega so rezervirana sredstva za vodenje LAS. Glavni sklad iz katerega se bodo financirali ti stroški je EKSRP.

Podobne vsebine je obravnavala Skupščina na 14. seji dne 26. novembra 2019 v predavalnici Rokodelskega centra Ribnica. Dnevni red je obsegal predlog spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, 3. letno poročilo o delu LAS in finančno poročilo LAS ter letni načrt aktivnosti tekočih stroškov in stroškov animacije za leto 2020.

Vsi predlogi, z manjšimi popravki in predlogi, so bili potrjeni.

Glede prihodnje izvedbe javnih pozivov LAS so v letu 2020, po potrditvi spremembe strategije lokalnega razvoja s strani Koordinacijskega odbora CLLD, planirane 2 izvedbi (1 za sklad ESRR in 1 za sklad EKSRP). V decembru 2019, pa so po potrditvi razpisne dokumentacije s strani MGRT, predvidene objave 5. in 6. javnega poziva LAS za izbor projektov, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.