Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 26. 6. 2019 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Rok za oddajo vlog: 30. 9. 2019

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 245.475,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Upravičeno območje je problemsko območje LAS, ki obsega območje občin: Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica. Upravičenci morajo imeti na dan oddaje vloge stalno bivališče na problemskem območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima na dan oddaje vloge sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na problemskem območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na problemskem območju LAS.

Več o pogojih javnega poziva v razpisni dokumentaciji na spletni strani LAS: http://las-ppd.si/4-javni-poziv-problemsko-obmocje/

Informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:

po elektronski pošti: info@las-ppd.si
po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15 uro
osebno po predhodnem dogovoru.

Kontaktne osebe so: Primož Pahor in Nina Sterle.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-ppd.si. Zadnja vprašanja bodo možna do 27. 9. 2019.

V prihodnjih tednih bomo pričeli z delavnicami, na katerih vam bomo predstavili javni poziv. O terminih in lokacijah vas bomo obvestili po elektronski pošti, prav tako bodo objavljeni na spletni strani.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Vodilni partner LAS: RC Kočevje Ribnica d.o.o.