Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 24. 1. 2020 na svoji spletni strani objavil 5. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 Rok za oddajo vlog: 24. 4. 2020

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 240.000,00 evrov iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Sredstva so razdeljena po tematskih področjih

Predmet sofinanciranja, v okviru tega javnega poziva, so operacije, ki zasledujejo naslednje ukrepe:

Ustvarjanje delovnih mest – 80.000 EUR:

  • UKREP: Razvijanje partnerstev  in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 80.000 evrov

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin – 160.000 EUR:

  • UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 80.000 evrov
  • UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 80.000 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Upravičeno območje: Operacija se lahko izvede le na območju urbanih naselij, ki so Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje), razen aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar izven mestnih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 Uredbe CLLD.

Višina javne podpore: Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 10.000 EUR, najvišji pa 80.000 EUR. Najnižji znesek javne podpore na upravičenca je najmanj 2.000 EUR.

Več o pogojih 5. javnega poziva na podstrani TUKAJ.

Z delavnicami, na katerih vam bomo predstavili javni poziv, bomo predvidoma pričeli v začetku meseca marca. Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani pod razpisno dokumentacijo.