Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 4. 2. 2020 na svoji spletni strani objavil 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog: 30. 4. 2020

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 97.120,00 evrov iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Predmet sofinanciranja, v okviru tega javnega poziva, so operacije, ki zasledujejo naslednji cilj in ukrep:

Ustvarjanje delovnih mest:

CILJ: Povečanje obsega pridelave, predelave in trženja lokalnih kmetijskih, gozdarskih in živilskih proizvodov s spodbujanjem kratkih dobavnih oskrbnih verig

UKREP: Razvijanje partnerstev in storitev za krepitev lokalne samooskrbe in izboljšanje pogojev za bivanje in delo

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 10.000 EUR, najvišji pa 97.120,00 EUR. Najnižji znesek javne podpore na upravičenca je najmanj 2.000 EUR.

Upravičeno območje: Operacija se lahko izvede le na območju urbanih naselij, ki so na problemskem območju LAS, to so naselja Kočevje, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, razen aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar izven mestnih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 Uredbe CLLD.

Več o pogojih 6. javnega poziva na podstrani TUKAJ.

Z delavnicami, na katerih vam bomo predstavili javni poziv, bomo predvidoma pričeli v začetku meseca marca. Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani pod razpisno dokumentacijo.