Obveščam vas, da je bila dne 26. 10. 2018 v Uradnem listu št. 68/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Glavne spremembe Uredbe CLLD se nanašajo na:

  • pregled uspešnosti in doseganje mejnikov SLR
  • bolj jasna določitev določb in uskladitev določb z dejanskim izvajanjem ukrepa – spreminja se način oddaje vlog za sklad ESRR (iz fizične oddaje v elektronsko oddajo). S tem se način oddajanja vlog poenoti s sistemom na ARSKTRP (skladoma EKSRP in ESPR);
  • označevanje sofinanciranih operacij za sklada EKSRP in ESPR – Določba 65. člena, ki velja za sklad EKSRP, se spreminja, ker je v sklepni fazi usklajevanja Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020, ki bo nadomestil Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo PRP 2014-2020. Hkrati se spreminja sankcija za kršenje pravil označevanja za sklad;
  • posebna pravila glede podpore za sklad ESRR;

Prvotni namen je bil, da se definira oziroma določi izplačilo zadnjega zahtevka, ki bi bilo izplačano na podlagi odločbe. Ker pa se z upravičencem podpiše pogodba o sofinanciranju, se v njej določijo vsi roki (datum oddaje zadnjega zahtevka, datum zaključka operacije in vsi roki za poročanje ter oddajo poročil), zato določba ni potrebna.

V 70. členu so dodatno definirali še pogoj, do kdaj operacija ne sme biti fizično zaključena ali v celoti izvedena. Prav tako se za ESRR dodaja nov tretji odstavek, ki določa, da upravičenec lahko v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije, če gre za spremenjene okoliščine, višjo silo in izjemne okoliščine, saj ta posebna določba za sklad ESRR ni bila določena.
71. člen se spreminja z namenom bolj jasno določenega začetka upravičenih stroškov za operacije, sofinanciranje iz ESRR, in sicer, po oddaji vloge na MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije

Glede na to, da se ugotavlja, da se lahko nekatere aktivnost na operaciji, ki so nujno potrebne za izvedbo operacije, začnejo pred oddajo vloge na MGRT oz. pred obdobjem upravičenosti, je potrebno upoštevati, da se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar so stroški, ki nastanejo pred obdobjem upravičenosti, neupravičeni.

Več o spremembah in dopolnitvah: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018)

Neuradno prečiščeno besedilo: UREDBA o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (neuradno prečiščeno besedilo št. 5)

Povezava do novice na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano