Dne 3. 11. 2020, je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poslala dopis »Razdelitev ostanka sredstev ESRR mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014-2020«.

 

V skladu z 6. odstavkom 68. člena Uredbe CLLD, ki govori o razporeditvi nerazvrščenih sredstev za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter Obvestila o dodelitvi ostanka sredstev sklada ESRR s strani MGRT, z dne 23. 11. 2020, je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe prejel dodatnih 210.475,27 EUR nepovratnih CLLD sredstev iz ESRR, ki jih mora LAS porabiti za izvajanje podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

 

Znesek dodatnih prejetih sredstev je potrebno uvrstiti s strategijo lokalnega razvoja, zato bo potrebno vložiti vlogo za spremembo strategije, po potrditvi katere, bo LAS lahko razpisal sredstva.