Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je potrdil predlog spremembe roka za oddajo predlogov operacij na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer se rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje podaljša na torek, 7. 3. 2017. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge nadomesti z novim datumom. Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer se rok za zadnja vprašanja premakne na petek, 3. 3. 2017.

Cilj podaljšanja je pridobiti čas za kvalitetnejšo pripravo vloge s čim manj dopolnitvami.

Še enkrat vas opozarjamo da morajo upravičenci za vsak strošek, ki je naveden v seznamu stroškov (v finančnem načrtu – stroškovniku) pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Ponudbe se morajo glasiti na upravičenca – na tistega, ki bo nosilec stroška. Prav tako je potrebno pridobiti po tri ponudbe za prispevek v naravi in za stroške storitev zunanjih izvajalcev – splošne stroške, ki so upravičeni od 1. 1. 2014 ter tudi za stroške delaza stroške dela zaposlenega, za  delo po avtorski pogodbi, za honorarno delo, za delo po podjemni pogodbi, za delo preko študentskega servisa.

Če so stroški določeni v katalogih, ki so del razpisne dokumentacije, mora upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v katalogih, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz katalogov. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v katalogih, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe. Ponudba mora biti takšna, da jo je nedvoumno uvrstiti v objavljene kataloge.

Prispevek v naravi lahko uveljavljajo le društva, fizične osebe, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in zasebni zavodi, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, za prostovoljce – neplačano delo prostovoljcev v zasebnih zavodih se lahko uveljavi kot prispevek v naravi.

Spremembe so objavljene v dokumentu z imenom SPREMEMBE poleg dokumenta 1. javni poziv LAS PPD.