Organi LAS lahko odločajo, če je prisotnih več kot polovica članov organa, odločitve pa sprejemajo z navadno večino prisotnih članov. Vsak član organa LAS ima pri glasovanju en glas. Seje organov LAS se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali korespondenčno z uporabo komunikacijskih tehnologij ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem v živo.

Skupščina je najvišji organ LAS in jo sestavljajo vsi člani.

V skladu z uredbo EU 1303/2013 je LAS sestavljen iz predstavnikov javnih in zasebnih socialno-ekonomskih interesov, v katerih na ravni odločanja nobena interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic. Člani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe so tako javni kot zasebni subjekti, prisotni na območju občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. To so fizične in pravne osebe na tem območju ter organizacije, ki imajo sedež izven, vendar s svojim delovanjem, nalogami in pristojnostmi posegajo na območje LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Članstvo v LAS sestavljajo:

  • ustanovni člani (podpisniki Pogodbe) in
  • novi – pristopni člani, ki naknadno pristopijo k Pogodbi.

Aktualne člane LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe si lahko ogledate TUKAJ.

V kolikor želite postati partner LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v programskem obdobju 2014–2020, vas prosimo, da izpolnite Pristopno izjavo, ki je naložena v zavihku ČLANSTVO V LAS PPD.

Seje skupščine

Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora.

Predsednik LAS je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS in Upravnemu odboru LAS.

V času njegove odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča podpredsednik.

Aktualni predsednik LAS Po poteh dediščine id Turjaka do Kolpe je Župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič.

Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog.

Aktualni podpredsednik LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je Župan Občine Sodražica, Blaž Milavec.

Mandatno obdobje traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Aktualno mandatno obdobje je od 14.10.2015 do 14.10.2019.

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS. Ta je sestavljen iz treh predstavnikov javnega sektorja, treh predstavnikov ekonomskega sektorja in treh predstavnikov nevladnega sektorja (tripartitno partnerstvo – skupno devet članov). Vsi partnerji so zastopani enakovredno in nobena skupina nima večinskega deleža glasu.

Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren Skupščini.

Upravni odbor sestavljajo:

Javni sektor:
dr. Vladimir Prebilič, Občina Kočevje
Blaž Milavec, Občina Sodražica
Marko Zupanc, Knjižnica Miklova hiša

Ekonomski sektor:
Branko Merhar, Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje
Simon Kovač, KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Sela 5, p. Osilnica
Albin Likar, LUKA, turizem in trgovina, d.o.o.

Nevladni sektor:
Vasja Marinč, Fotografski klub Kočevje
Tone Krkovič, Turistično društvo Brezpotja
Igor Rančigaj, Center za mladinsko kulturo Kočevje

Seje Upravnega odbora

Nadzorni odbor LAS nadzira in spremlja delo vseh organov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, zlasti celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.

Nadzorni odbor ima tri člane – po enega predstavnika iz javnega, ekonomskega in nevladnega sektorja. Član Nadzornega odbora ne more biti član Upravnega odbora ali Ocenjevalne komisije, oseba, ki opravlja finančno-računovodske posle za LAS, oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju ali druga oseba, če bi prišlo do navzkrižja interesov.

Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

Nadzorni odbor sestavljajo:

Pavle Hočevar, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica, predstavnik javnega sektorja.
dr. Petra Draškovič Pelc, ARS NATURAE – fotografija, turizem in razvoj, Petra Draškovič Pelc s.p., predstavnica ekonomskega sektorja.
Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok, predstavnica nevladnega sektorja.

Ocenjevalna komisija ima tri člane in jo imenuje Upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

Član ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega ali Nadzornega odbora. Član komisije se bo izločil iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni pozive, kadar bo zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni razpis ali njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bo iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov.

Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravi poročilo.

Seje Ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne komisije, ki ga člani ocenjevalne komisije izvolijo izmed sebe.

Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru.

Člani ocenjevalne komisije so bili izbrani na 4. seji Upravnega odbora LAS dne 23. 2. 2017 v naslednji sestavi:

Član Ocenjevalne komisije:

Primož Pahor
Irena Marn
Tomaž Stojanovič

Nadomestni član:

Vesna Erhart
Roman Medved.