Predstavniki LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe smo se v petek, 24. 5. 2019, udeležili posveta lokalnih akcijskih skupin v Centru Slovenskih goric v Lenartu v Slovenskih goricah. Dogodek je bil namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. V popoldanskem času pa sta prisotne nagovorila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec ter župan občine Lenart mag. Janez Kramberger.
Ga. Alina Cunk Perklič na kratko predstavi črpanje evropskih sredstev v tem programskem obdobju 2014-2020: do sedaj skupno odobrenih 594 projektov (skupno iz vseh skladov EKSRP, ESRR in ESPR); skupno zaključenih 128 projektov; skupno izplačanih 11.100.000 EUR (14 % počrpanega).
Delavnice po tematikah
1. SWOT analiza sedanjega sistema, potrebe v prihodnjem programskem obdobju
2. Oblikovanje LAS (LAS kot pravna oseba, LAS kot posredniško telo)
3. Pametne vasi in CLLD v prihodnjem programskem obdobju
Na kratko izhodišča in zaključki:

  • V novem programske obdobju v izvajanje pristopa CLLD Vključeni vsi EU ESI skladi: EKSRP, ESPR, ESRR, ESS. Vodenje bo poenoteno po sitemu izbranega vodilnega sklada.
  • s sredstev EKSRP bo za izvajanje pristopa LEADER znotraj CLLD namenjenih po predvidevanjih najmanj 5 % sredstev za razvoj podeželja.
  • LEADER se bo izvajal v okviru 3. Strateškega cilja SKP, Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, posredno pa lahko prispeva k drugim specifičnim ciljem. Obstaja tudi možnost izvajanja pristopa v okviru naložbe v osnovne storitve na podeželskih območjih.
  • Predlogi poenostavitev : predplačila, poenotena pravila med skladi, zmanjšanje števila preverjanj – kontrola rezultatov in ne postopkov, nič več razlikovanja med urbanimi in podeželskimi naselij, uvajanje standardnih stroškov, uvajanje pavšalov, DDV kot upravičen strošek

Vir: Facebook CLLD Slovenija in LAS PPD