Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

Obvestilo velja za upravičence, ki imajo sofinancirane projekte iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1305-23-2-2020-objavljena-sprememba-pravilnika-o-oznacevanju-vira-sofinanciranja-iz-programa-razvoja-podezelja-za-obdobje-2014-2020
Povezavi do osnovne različice pravilnika ter sprememb pravilnika:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list, številka 191/20)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list, številka 67/18)

V zvezi z LEADER/CLLD označevanjem so bile narejene naslednje spremembe:

 

 • Črtan je pogoj, da je označevanje informacijskih in komunikacijskih gradiv potrebno le, če je v gradivu uporabljen nacionalni ali občinski simbol. V okviru ukrepa M19 LEADER pa je v skladu z določili Uredbe EU 808/2014 dodana manjkajoča zahteva za označevanje vira sofinanciranja za informacijska in komunikacijska gradiva. V praksi se takšna gradiva označuje.Navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« ni več zahtevana zgolj v črni barvi. V praksi se v nekaterih primerih označuje vir sofinanciranja na različnih barvnih podlagah in je zato smiselno, z vidika vidnosti, da se lahko uporabi tudi druge barve pisave.

  Posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani Evropske komisije spremenil in se sedaj glasi: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.

  V času izvajanja pravilnika je bilo ugotovljeno, da dejansko ni možno taksativno našteti vseh možnih vrst informacijskih in komunikacijskih gradiv, za katere je lahko zavezancu za označevanje dodeljena podpora. Zato so po novem omenjena gradiva primeroma našteta. Hkrati pa so spletna gradiva preimenovana v elektronska gradiva, kar je pravilnejši izraz in zajema tudi druga gradiva, ki niso objavljena zgolj na spletnih straneh.

  Odpravlja se navajanje organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba MKGP kot organa upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP, na promocijskem materialu.

  Dopolnitev pravilnika omogoča navajanje obveznih elementov označevanja na informacijskih in komunikacijskih gradiv tudi v tujem jeziku, kar se v praksi kaže kot potreba, na primer v okviru ukrepa M19 LEADER in M19 Sodelovanje.

 

 

Želeli bi vas spomniti, da mora biti predloga: »Za vsebino je odgovoren _____________ (naziv organizacije ipd.). Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.« navedena tako v:

 • tiskanih gradivih (npr. knjižice, prospekti, bilteni, obcestni plakati, prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj), kot tudi v
 • elektronskih gradivih (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj, svetovanj);
 • na informativnih tablah in
 • avdiovizualnem materialu (npr. CD in DVD zgoščenke).

 

Pred tiskom, med izdelavo in oblikovanjem gradiva, materiala, tabel, vam priporočamo, da nam pošljete v PREDOGLED, da preverimo označitev.

 

Vir: Spletna stran Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020