Naziv aktivnosti:

Cilj:

 • Upravljanje LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
 • Animacija območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
 • Obveščanje in informiranje javnosti

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v skladu s postopki zadevnega sklada;
 • animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij;
 • obveščanje in informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS, o javnih pozivih LAS, o operacijah v izvajanju, o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij, o novostih na območju LAS.

Rezultati:

 • doseganje ciljev in kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe;
 • razvoj območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Povzetek:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

CLLD

V programskem obdobju 2007–2013 je pobuda LEADER postala sestavni del politike razvoja podeželja. Ustanovljenih je bilo 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so skupaj pokrivale 95 odstotkov slovenskega ozemlja.

V novem programskem obdobju 2014-2020 se programi lokalnega razvoja, ki se izvajajo po pristopu »od spodaj navzgor« širijo. Evropska komisija je z namenom izboljšanja medsektorskega povezovanja in sodelovanja z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« za katerega se uporablja kratica CLLD. Pri pristopu CLLD gre podobno kot pri pristopu LEADER za prenos odgovornosti odločanja o izbranih izvedbenih projektih iz državne na lokalno raven.

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS. Pristop CLLD se bo v novem programskem obdobju tako izvajal v okviru 37 LAS na celotnem ozemlju Slovenije.

Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Slovenija predvideva uporabo skupnega pristopa CLLD v okviru treh skladov, in sicer:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
V skladu z Uredbo CLLD bo partnerstvo LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe pri reševanju razvojnih potreb sledilo štirim področjem ukrepanja:
 • ustvarjanje delovnih mest,
 • razvoj osnovnih storitev,
 • varstvo okolja in ohranjanje narave,
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015):

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Glavni cilji pristopa CLLD so:

 • spodbujanje socialne vključenosti,
 • boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji,
 • zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik,
 • gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij,
 • prispevek k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine in kulturne krajine.
CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Izvajanje Strategije na območju našega LAS bo potekalo s podporo Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si

Vir sofinanciranja:
Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe upravičen do največ 393.189,30 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino na spletni strani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki jo zastopa vodilni partner RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

“Zaposlitvene priložnosti na kmetijah” je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas, ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Opis operacije:

Zaposlovanje težje zaposljivih oseb v kmetijski dejavnosti je nenehno v ospredju teoretičnih razprav in se v zadnjih letih intenzivira. Potrebe po odpiranju delovnih mest za osebe z manjšo delovno možnostjo se povečujejo, zlasti je ta problem pereč na podeželju. Osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi zaposlene v urbanem okolju, marsikdaj ne morejo izkoristiti potencialov, znanj in izkušenj, ki jih imajo. Zagotovitev kakovostnih in trajnih delovnih mest na podeželju je eden izmed ciljev projekta. S projektom želimo ustvariti pozitiven družbeni učinek in s tem prispevati k razvoju lokalne skupnosti, povečanju samooskrbe ter sorazmernemu razvoju podeželja z ustvarjanjem novih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • Z razvojem novih modelov na področju socialne ekonomije na podeželju prispevati k večji aktivaciji prebivalstva na območju lokalnih akcijskih skupin.
 • S smotrno uporabo naravnih potencialov posameznega območja ustvariti nova delovna mesta na podeželju.
 • Ustvariti pogoje za kakovostno življenje na podeželju, predvsem z vidika vključevanja ranljivih ciljnih skupin.

Rezultati operacije:

 • Informirane in animirane kmetije za izvajanje socialnih programov na podeželju z vidika novih zaposlitvenih priložnosti in ustvarjanja dodane vrednosti na podeželju.
 • Izbrani 2 pilotni kmetiji na območju LAS kot primer dobre prakse za nadaljnji razvoj vsebin povezanih za zaposlitev težje zaposljivih oseb.
 • Usposobljena 2 promotorja na območju LAS za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij.
 • Oblikovana razvojna mreža sestavljena iz deležnikov, ki lahko s svojim znanjem prispevajo k trajnosti programa.
 • Izdelan priročnik, promocijski material in dogodki o možnostih zaposlovanja na kmetijah kot novi priložnosti za trajnostni razvoj podeželja.

Partnerji in območje izvajanja:

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), ki obsega območja sledečih občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.
Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), ki obsega območja sledečih občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice.
Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), ki obsega območja sledečih občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk.
Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas, ki obsega območja sledečih občin: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Prenos dobre prakse:

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so zaposlene osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.
Na območju LAS za Mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt – Zavod za socialno podjetništvo na podeželju iz Komende, ki daje delo petim težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako, v okviru zavoda Grunt, na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.
Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja.
Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se bo na območju štirih partnerskih LAS izvajal projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in posebej izobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.
Kmetije, ki imajo interes, da bi zaposlovale težje zaposljive ali kmetije, ki bi želele zgolj spoznati prakso, ki so jo razvili na Gruntu, so vabljene k vključitvi v projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«.
Sodelovanje v projektu je za kmetije in druge zainteresirane brezplačno.
Izvedba projekta – gradiva:

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega, da je rokodelstvo lahko dobra poslovna priložnost.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki združuje občine Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče se je zato odločil, da pristopi v projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev.

Gre za projekt, sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v katerem sodeluje še 10 Lokalnih akcijskih skupin, ki vključujejo skupaj več kot 60 občin širom Slovenije.

Projekt nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev, omogoča vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu, možnost novih poslovnih priložnosti ter krepitve identitete in razvoja območij.

Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev in njihovih kompetenc – kapacitet.

Operacija vpliva na specifični cilj OP Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS preko aktiviranja specifične skupnosti – obstoječih in potencialnih rokodelcev, ki se bodo natančno evidentirali in analizirali, zavezali k sodelovanju v projektu, vključili v izobraževalni proces in s tem okrepili svoje kompetence na različnih področjih (npr. kakovost izdelkov, celostna podoba, poslovni sistem, razvoj izdelkov, nove prodajne poti, promocija in prodaja, komunikacija s ciljnimi skupinami), njihova vključenost se bo krepila tudi preko medsebojnega mreženja, sodelovanja na dveh skupnih promocijskih dogodkih, predstavitve na spletni in Facebook strani projekta ter v skupni knjigi Zgodbe rok in krajev.

Cilji operacije:

 • povečanje gospodarske moči rokodelcev
 • krepitev družbene moči rokodelcev
 • krepitev lastnih kapacitet rokodelcev
 • krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji

Kazalnik rezultata:

 • Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajane operacije (projektov CLLD);
 • Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije;
 • Število podprtih partnerstev;
 • Število partnerstev za lokalno samooskrbo.
Projekt sodelovanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Višina sofinanciranja: 20.000,00 EUR
Evropska kohezijska politika v Sloveniji na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/
Projekt Z ROKO V ROKI DO KAKOVOSTNE PREHRANE je projekt sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Dolenjska in Bela Krajina, ki je bil uspešno prijavljen na 3. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Občina Kočevje iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis projekta:

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Tu in tam je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa LEADER oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S projektom želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši).

Cilji operacije:

 • Spodbuditi povezovanje in organiziranje lokalnih ponudnikov za skupni nastop na trgu
 • Vzpostaviti/razviti dodatne osnovne storitve na območju z vzpostavitvijo prodajnih in distribucijskih točk lokalno pridelanih in predelanih živil
 • Ozaveščati o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine z uporabo lokalnih virov

Rezultati operacije:

 • Pripravljen dokument analiza stanja tako na področju javnih ustanov kot tudi lokalnih ponudnikov. Analiza bo narejena za posamezno območje vsakega od sodelujočih LAS in skupna analiza, ki bo zaokrožila območje dveh regij južne in jugovzhodne Slovenije.
 • Oblikovan vzorec javnega naročila za prehrano, ki bo na voljo vsem zainteresiranim javnim zavodom na območju sodelujočih LAS kot tudi širše.
 • 22 javnih ustanov bo sodelovalo pri dopolnitvi in spremembi jedilnikov v smeri sezonalizacije. Organizirane bodo delavnice za kuharsko osebje javnih zavodov za pripravo teh obrokov oziroma za osvežitev klasične priprave obrokov.
 • V okviru javnih zavodov bo izvedenih pet različnih izobraževalnih aktivnosti za različne deležnike (kmetijski krožki na OŠ, študijski krožki, delavnice za starejše v domu starejših, delavnice za kuharsko osebje, izobraževalna igra za najmlajše).
 • Načrtujemo 50 novih lokalnih ponudnikov, ki bodo izrazili interes za sodelovanje z javnimi zavodi.
 • V projektu so predvideni tudi ogledi dobrih praks, izmenjava izkušenj in prenos znanja iz območja sodelujočih LAS na svoje območje.
 • Pilotno bom izdelan zasaditveni načrt z zainteresiranimi lokalnimi ponudniki, predvsem pridelovalci, da bodo na ta način razpolagali z raznovrstnejšo ponudbo, zadostnimi količinami ter vzpostavili bolj trajno sodelovanje z javnimi zavodi kot končnimi uporabniki njihovih proizvodov.
 • Vzpostavljene bodo tri distribucijske točke, ki bodo skrbele za prevzem in dostavo blaga med ponudniki in prevzemniki.
 • Na novo bosta vzpostavljeni dve prodajni točki lokalnih proizvodov.
 • Vzpostavljen bo nov podeželski izobraževalni center.
 • V okviru projekta bo izdelan tudi promocijski film na temo zdravih šolskih jedilnikov, o prednostnih pristopa k organizirani prehrani tudi s pomočjo direktne povezavi z organizatorji prehrane in ponudniki.
TRAJANJE OPERACIJE: oktober 2018 – september 2020

VREDNOST: Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 102.209,61 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 72.437,85 EUR.

KONTAKT: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, T:+ 386 (0)1 620 84 70, http://las-ppd.si/, E: info@las-ppd.si

NAČIN SOFINANCIRANJA: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Projekt INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE je projekt sodelovanja šestih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS V objemu sonca ter LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki je bil uspešno prijavljen na 3. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Rokodelski center Ribnica iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis operacije:

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:

 • povečanje dostopnost za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;
 • dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Cilji operacije:

 • Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območji bodo usmerjeni k doseganju naslednjih ciljev:
 • povečanje vključenost ranljivi skupin v turistično ponudbo;
 • s skupno promocijo novih integriranih produktov povečanje prepoznavnosti LAS območji;
 • osveščanje o pomenu kulturne in naravne dediščine in ohranjanje le te;
 • humanizacija tehnologije.

Rezultati operacije:

 • Razvit integriran produkt dostopnega turizma, ki povezuje KULTURNO in NARAVNO DEDIŠČINO in znamenitosti iz širšega območja (območje LAS Notranjske, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, LAS Zasavje in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) predstavljen z novimi tehnologijami;
 • v aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (osebe s posebnimi potrebami, starejši, oskrbovalci);
 • vključeni deležniki v izvajanje operacije (lokalni podjetniki, turistični ponudniki, kulturne ustanove, ranljive skupine);
 • izvedeni promocijski dogodki in izdelan promocijski material;
 • ohranjanje in promocija naravne in kulturne dediščine;
 • z nakupom mobilne opreme za virtualni prikaz naravne in kulturne dediščine s katero zagotavljamo dostopnost produkta;
 • preko različnih izobraževalnih delavnic usposobiti partnerje in mlade na področju novih tehnologiji;
 • razvit nov produkt za promocijo LAS, predvsem na področju turizma;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS.
TRAJANJE OPERACIJE: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

VREDNOST: Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 84.669,16 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 67.617,89 EUR.

KONTAKT: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, T:+ 386 (0)1 620 84 70, http://las-ppd.si/, E: info@las-ppd.si

NAČIN SOFINANCIRANJA: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.

Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih je projekt sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 ter LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny iz Irske, ki je bil uspešno prijavljen na 4. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Občina Kočevje in Občina Ribnica iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis projekta:

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost.

Irski partnerji z mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem okolju vzpostavil kolesarsko shemo kot pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Sama uvedba oziroma nadgradnja sistema izposoje mestnih koles pa bo potekala tudi na območju slovenskih LAS-ov. Mestna občina Velenje, občina Kočevje, občina Ribnica, občina Ravne na Koroškem, občina Črna na Koroškem, občina Murska Sobota bi svoj obstoječi sistem izposoje koles le nagradile (povezava s podeželjem), preko novih postaj, navadnih ali električnih, in novih koles. Medtem ko bi občina Moravske Toplice, občina Mežica in občina Puconci sistem vzpostavile na novo.

Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles bi slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Preko strokovne ekskurzije na Irsko v okraj Kilkenny, bodo slovenski LAS-i videli primere dobrih praks in pridobili znanje s področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to bo implementirano v nadaljevanju operacije, ko bo vsak LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost.

Najpomembnejša dejavnost bo oblikovanje skupine promotorjev trajnostne mobilnosti/kolesarstva/sistema izposoje koles, ki bodo poskrbeli za ozaveščanje (na različnih dogodkih in prireditvah tekom operacije) in promocijo.

Cilji operacije:

 • Dvigniti kakovost bivanja prebivalcem s povečanjem rekreacijske infrastrukture.
 • Spodbuditi rabo sistema za izposojo koles in spodbujanjem rabe prevoznih sredstev, ki ne onesnažujejo okolja.

Rezultati operacije:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija ˝Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih˝;
 • Vzpostavitev novih sistemov izposoje koles, ter posodobitev in nadgradnja že vzpostavljenih sistemov izposoje koles;
 • Oblikovani inovativni turistični paketi v navezavi na trajnostno mobilnost;
 • Vključenost ranljivih skupin;
 • Izdelan promocijski material;
 • Vzpostavitev kulture kolesarstva;
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med partnerskimi LAS-i, ter implementacija pridobljenega znanja;

TRAJANJE OPERACIJE: marec 2019 – november 2020

VREDNOST: Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 140.280,29 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 99.723,77 EUR.

KONTAKT: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, T:+ 386 (0)1 620 84 70, http://las-ppd.si/, E: info@las-ppd.si

NAČIN SOFINANCIRANJA: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl