Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR) (1. javni poziv LAS PPD)

ČASOVNICA za stroške dela: Časovnica EKSRP – posodobljeno marec 2018, Navodila za izpolnjevanje časovnice EKSRP

ČASOVNICA za prispevek v naravi: Časovnica

OBRAZEC PRP 10-a, za zavezance po ZJN-3: OBRAZEC (odda se ob zahtevku)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 – posodobljeno april 2018

NAVODILA UPRAVIČENCEM pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (maj 2018), priloge k navodilom upravičencem so dostopne na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (glej dokumente pod Navodila upravičencem za podukrep 19.2 in 19.3)

ČASOVNICA za stroške dela: Časovnica ESRR, Navodila za izpolnjevanje časovnice ESRR