Spoštovani člani LAS PPD.

Vodilni partner LAS, RC Kočevje Ribnica d.o.o., v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za programsko obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju Pogodba), razpisuje redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 2019–2023. Mandat sedanjim organov LAS se izteče 14. 10. 2019.

V skladu s Pogodbo se na volitvah v organe LAS voli:

 • Predsednika/co LAS oz. podpredsednika/co LAS
 • Osem (8) članov Upravnega odbora LAS
 • Tri (3) člane Nadzornega odbora LAS

Predsednik LAS je zastopnik LAS PPD in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora.

Mandat Predsednika, Podpredsednika, članov Upravnega odbora in Nadzornega odbora je štiri leta, po poteku katerih je lahko ista oseba ponovna izvoljena ali imenovana na to mesto.

Upravni odbor:
Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, ki ga sestavljajo:

 • Trije (3) predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava),
 • trije (3) predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost, ali drugih pravnih oseb zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička),
 • trije (3) predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih organizacij oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene
  ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posameznikov).

Nadzorni odbor LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje ter izvaja ostale naloge, ki so zapisane v Pogodbi.
Nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer:

 • En (1) predstavnika javnega sektorja,
 • en (1) predstavnika ekonomskega sektorja,
 • en (1) predstavnika zasebnega sektorja.

Član Nadzornega odbora ne more biti član Upravnega odbora ali Ocenjevalne komisije, oseba, ki opravlja finančno-računovodske posle za LAS, oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju ali druga oseba, če bi prišlo do navzkrižja interesov.

Pogoji in način kandidiranja:

 • kandidati morajo biti člani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (nove prijave v sklopu razpisa rednih volitev v organe LAS sprejema vodilni partner LAS do ponedeljka 7. 10. 2019 do 12. ure.). Pristopna izjava in Pogodba je na voljo na spletni strani LAS s klikom TUKAJ.
 • kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LAS,
 • kandidat mora podati pisno soglasje h kandidaturi. Obrazec je na voljo na spletni strani LAS oz. s klikom TUKAJ.

Vodilni partner LAS PPD, RC Kočevje Ribnica d.o.o. bo pregledal prispele prijave in na osnovi pravočasno prispelih in popolnih vlog pripravil gradivo za redno sejo Skupščine LAS, kjer bodo izmed predlaganih kandidatov izvoljeni člani v organe LAS.

Redne volitve članov v organe LAS PPD za mandatno obdobje 2019–2023 bodo potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo predvidoma v drugi polovici meseca oktobra 2019.

Rok za oddajo kandidature za volitve v organe LAS PPD je petek, 11. 10. 2019 do 24.00 ure. Obrazec za kandidaturo skupaj s soglasjem kandidata se odda preko aplikacije Enka s klikom TUKAJ. V kolikor želite predlagati več kandidatov za volitve v organe LAS PPD, anketo izpolnite za vsakega kandidata posebej.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 01/620 84 70 ali na info@las-ppd.si

Del razpisa je obrazec Soglasje h kandidaturi. Seznam članov LAS PPD je dostopen na spletni strani LAS, podzavihek – Skupščina