Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 30. oktobra 2020, v Uradnem listu, številka 157/2020, objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem obdobju 2014–2020.

 

S spremembo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju uredba) se dodaja možnost predplačil pri naložbah za podukrep 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za projekte, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Predplačila bo možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije.

 

Poleg možnih predplačil se v uredbi:

  • dodaja možnost dopolnitev tržno primerljivih ponudb do konca izbirnega postopka na LAS (do sedaj je bilo do datuma oddaje vloge na javni poziv LAS);
  • omili pogoj, da ima lahko upravičenec na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države. Če za sklad EKSRP ta pogoj ni izpolnjen, ker pri pregledu vlog na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) obstaja davčni dolg, s katerim stranka mogoče ni seznanjena, ARSKTRP upravičenca pozove, da zapadle neporavnane davčne obveznosti poravna v osmih dneh od vročitve poziva ARSKTRP;
  • določa, da je zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije je junij 2022, kar velja za vse sklade.

 

Ostale novosti se nanašajo elektronsko vlaganje dokumentov, ki so povezani z nalogami vodilnega partnerja LAS.

 

Povezava do neuradno prečiščenega besedila:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano