V programskem obdobju 2014–2020 bo vrednotenje potekalo tako na ravni posameznega programa, ki ga izvaja zadevni organ upravljanja, kot tudi na ravni SLR, ki ga izvaja LAS. Naloga lokalnih akcijskih skupin, ki ga določa točka (g) tretjega odstavka 34. člena Uredbe EU 1303/2013, je tudi spremljanje izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in operacij, ki prejemajo podporo, ter izvajanje posebnih vrednotenj, povezanih s to strategijo.

S spremljanjem in vrednotenjem ocenjujemo samo uspešnost in ustreznost izvajanja SLR, vrednotenje učinkovitosti in vpliva pa bodo prevzeli organi upravljanja zadevnih skladov.

Vrednotenje je upravljavsko orodje, ki nam bo omogočalo izboljšati izvajanje obstoječe SLR, hkrati pa nam bo služilo kot podlaga za naslednje programsko obdobje. Uporaba rezultatov vrednotenja bo lahko podlaga za spremembe SLR, ki bi izhajale iz spremenjenih okoliščin na območju LAS in bi vplivale na doseganje ciljev LAS, zastavljenih v SLR. LAS lahko namreč enkrat letno predlaga spremembo SLR (Uredba CLLD, člen 18). Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Vse spremembe mora ustrezno utemeljiti in navesti zlasti predvideni vpliv sprememb na doseganje ciljev, zastavljenih v SLR.

Vrednotenje služi LAS tudi kot kontrola uravnoteženega izvajanja ukrepov in kazalnikov SLR ter s tem pripomore k odločitvi v katere ukrepe je potrebno usmerjati več pozornosti, da bodo rezultati doprinesli k napredku celostne SLR.

Za obdobje do 31. 12. 2018, je potrebno v skladu s SLR LAS izvesti vmesno vrednotenje SLR. Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Vrednotilo se je obvezne kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS. Poleg tega je LAS spremljal tudi specifične teme vrednotenja, ki so: število podprtih partnerstev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij CLLD, kdo so upravičenci, ki so se prijavili na javni poziv, na katerem tematskem področju (ukrepu) ni prijav, teritorialna pokritost, ipd.), ki bodo prispevali h kakovosti vrednotenja SLR.

Poročilo Spremljanja in vrednotenja Strategije lokalnega razvoja LAS PPD je sestavljeno iz glavnega dokumenta in ene priloge. Poročilo je dostopno med dokumenti LAS Po poteh dediščine od Turjaka od Kolpe na podzavihku STRATEGIJA/Dokumenti. Vabljeni k prebiranju.