za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: 3. 1. 2022
Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2022

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do ponedeljka, 28. 2. 2022 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje in najkasneje do ponedeljka, 28. 2. 2022, do 11. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja in razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 78.644,38 EUR iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih in ukrepih na naslednji način:

  • Varstvo okolja in ohranjanje narave:
    • UKREP: Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 78.644,38 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Obdobje upravičenosti stroškov

V skladu z drugim odstavkom 28. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP).

LAS je zastopnik za vlaganje vlog v končno odobritev na ARSKTRP. LAS vlogo vloži v elektronski obliki v spletni aplikaciji ARSKTRP. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge.

Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP oziroma najkasneje do 30. 6. 2025.

Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.

Informacije o javnem pozivu

Po elektronski pošti: info@las-ppd.si. Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15 uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 25. 2. 2022.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

  • Vprašanja in odgovori bodo objavljeni nakdnadno.

DELAVNICE – GRADIVO

  • Predstavitev 11. javni poziv LAS PPD za sklad EKSRP

Izvedba delavnic v okviru objave 11. javnega poziva LAS PPD:

DATUM URA LOKACIJA PRIJAVE
sreda, 19. 1. 2022 9:00 Prostori Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a,1330 Kočevje Prijava
sreda, 19. 1. 2022  16:00 Prostori Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a,1330 Kočevje Prijava
četrtek, 20. 1. 2022 9:00 Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica Prijava
četrtek, 20. 1. 2022 16:00 Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica  Prijava