Za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Datum objave: 3. 1. 2022

Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2022

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do ponedeljka, 28. 2. 2022 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje in najkasneje do ponedeljka, 28. 2. 2022, do 11. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja in razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 30.595,30 EUR iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih in ukrepih na naslednji način:

  • Ustvarjanje delovnih mest– 30.595,30  EUR:

UKREP: Razvijanje partnerstev  in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 30.595,30  EUR;

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede le na območju urbanih naselij, ki so na problemskem območju LAS, to so naselja Kočevje, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, razen aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar izven mestnih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 Uredbe CLLD, ki je del spremljajoče dokumentacije tega javnega poziva LAS.

Informacije o javnem pozivu

Po elektronski pošti: info@las-ppd.si

Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Rok za zadnja vprašanja je do 25. 2. 2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

12. javni poziv za izbor operacij LAS PPD

Vloga za prijavo operacije

Seznam prilog, ki jih javni poziv zahteva glede na tip operacije

Priloga 1: Finančni načrt – stroškovnik

Navodila za pripravo vloge

Vzorec pogodbe o sodelovanju med nosilcem operacije (prijaviteljem) in partnerjem

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije z MGRT

Vzorec pogodbe o sodelovanju pri izvedbi operacije v okviru Strategije lokalnega razvoja med LAS in upravičenci

Oprema ovojnice

 

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (julij 2020)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (marec2021)

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (maj 2018)

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (februar 2021)

Seznam mestnih naselij mestnih občin, priloga 1 Uredbe CLLD

Strategija lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (februar 2021)

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

  • Vprašanja in odgovori

DELAVNICE

  • Predstavitev 12. javni poziv LAS PPD za sklad ESRR

Izvedba delavnic v okviru objave 12. javnega poziva LAS PPD:

DATUM URA LOKACIJA PRIJAVE
sreda, 19. 1. 2022 9:00 Prostori Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a,1330 Kočevje Prijava
sreda, 19. 1. 2022  16:00 Prostori Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a,1330 Kočevje Prijava
četrtek, 20. 1. 2022 9:00 Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica Prijava
četrtek, 20. 1. 2022 16:00 Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica  Prijava