Za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Datum objave: 6. 5. 2022

Rok za oddajo vlog: 6. 6. 2022

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do ponedeljka, 6. 6. 2022 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje in najkasneje do ponedeljka, 6. 6. 2022, do 11. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja in razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 70.000,00 evrov iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih in ukrepih na naslednji način:

  • Varstvo okolja in ohranjanje narave – 70.000,00 EUR:

UKREP: Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 70.000,00 EUR;

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede le na območju urbanih naselij, ki so Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje), razen aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar izven mestnih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 Uredbe CLLD.

Informacije o javnem pozivu

Po elektronski pošti: info@las-ppd.si

Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Rok za zadnja vprašanja je do 3. 6. 2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

13. javni poziv za izbor operacij LAS PPD

Vloga za prijavo operacije

Seznam prilog, ki jih javni poziv zahteva glede na tip operacije

Priloga 1: Finančni načrt – stroškovnik

Navodila za pripravo vloge

Vzorec pogodbe o sodelovanju med nosilcem operacije (prijaviteljem) in partnerjem

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije z MGRT

Vzorec pogodbe o sodelovanju pri izvedbi operacije v okviru Strategije lokalnega razvoja med LAS in upravičenci

Oprema ovojnice

 

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (julij 2020)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (marec2021)

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (maj 2018)

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (februar 2021)

Seznam mestnih naselij mestnih občin, priloga 1 Uredbe CLLD

Strategija lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (februar 2021)

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

  • Vprašanja in odgovori

DELAVNICE

  • Predstavitev 13. javni poziv LAS PPD za sklad ESRR

Zaradi krajšega roka izvedbe poziva, delavnic ne bomo organizirali. Vse zainteresirane za prijavo na poziv vabimo na osebno svetovanje na sedežu LAS.