Spoštovani člani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Vodilni partner LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD), RC Kočevje Ribnica d.o.o., v skladu s Strategijo lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju Pogodba), razpisuje nadomestne volitve članov Upravnega odbora LAS za preostanek mandatnega obdobja.

Razlog nadomestnih volitev je predčasno prenehanje mandata predstavniku javnega sektorja in predstavniku gospodarskega sektorja v Upravnem odboru LAS PPD.

V skladu s Pogodbo (točka 7. 10.) Skupščina izvoli novega člana za preostanek mandatnega obdobja prejšnjega člana, če predčasno preneha mandat članu Upravnega odbora ali Nadzornega odbora. Mandatno obdobje sedanjega Upravnega odbora LAS PPD se izteče 6. 11. 2023.

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS PPD, ki ga sestavljajo:

  • trije (3) predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava),
  • trije (3) predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost, ali drugih pravnih oseb zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička),
  • trije (3) predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih organizacij oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posameznikov).

 

Do roka za zbiranje kandidatur za nadomestne volitve v Upravni odbor so prispele 3 prijave:

Za predstavnika javnega sektorja, 2 prijavi:

  • Matjaž Hočevar, župan Občine Velike Lašče
  • Simon Debeljak, župan Občine Loški Potok

Za predstavnika ekonomskega sektorja, 1 prijava:

  • Gregor Pirc, direktor Zadruge In situ, Rokodelska zadruga Sodražica z.o.o., so. p.

 

V skladu z dogovorom s predsednikom LAS PPD, dr. Vladimirjem Prebiličem, sklicujemo 20. sejo Skupščine LAS PPD korespondenčno.

Seje Skupščine se lahko po Pogodbi o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe izvedejo tudi korespondenčno z uporabo komunikacijskih tehnologij ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem v živo. Glasovanje v organih LAS je javno.

 

NAVODILA ZA GLASOVANJE NA 20. KORESPONDENČNI SEJI SKUPŠČINE LAS PPD:

 

Vsak član Skupščine LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je prejel elektronsko sporočilo z obrazložitvijo in navodili za glasovanje.

Glasuje se tako, da se izpolni glasovalni obrazec, ki je dostopen preko te povezave: https://las-ppd.si/wp-content/uploads/2023/01/GLASOVNICA-za-Upravni-odbor-LAS.docx

Glasuje se tako, da se obkroži številka pred imenom predlaganega kandidata. Glasuje se za enega (1) predstavnika javnega sektorja in enega (1) predstavnika ekonomskega sektorja.

Podpisan obrazec, s strani zakonitega zastopnika v LAS, se skenira ali fotografira in priloži kot priloga v spletnem obrazcu: https://www.1ka.si/a/31c7a02e

Rok za glasovanje je do četrtka, 9. 2. 2023, do 24.00.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo. Morebitna vprašanja nam pošljite po elektronski pošti na info@las-ppd.si, ali po telefonu: 01 620 84 70.

Lep dan.

 

Primož Pahor, direktor

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Slovenija

Tel.: +386 (0)1 620 84 70

E: info@las-ppd.si

W: https://las-ppd.si/