Za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: 26. 6. 2019
Rok za oddajo vlog: 30. 9. 2019

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje do 30. 9. 2019 ali osebno dostaviti v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 30. 9. 2019, do 15. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 245.475,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: info@las-ppd.si. Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15 uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 27. 9. 2019.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

DELAVNICE – GRADIVO

Obvezno je potrebno prebrati razpisno dokumentacijo. V gradivu iz delavnic je izpostavljenih nekaj pomembnih točk na katera morate biti pozorni, vendar dodatne obrazložitve so del razpisne dokumentacije.