OBVESTILO

Dne 25. 5. 2020 objavljamo obvestilo vsem, ki ste nameravali svoje vloge oddati na 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020. Z njim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati. Iz tega izhaja, da roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 6. 2020.

Skrajni rok za oddajo vlog na 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, je tako 9. junij 2020.


OBVESTILO

Dne 11. 5. 2020 objavljamo obvestilo vsem, ki ste nameravali svoje vloge oddati na 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

28. 3. 2020 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: interventni zakon), ki je stopil v veljavo 29. 3. 2020. Interventni zakon začasno posega tudi v Zakon o splošnem upravnem postopku (do preklica oz. najdlje do 1. 7. 2020), in sicer na področje teka rokov.

Skladno z navodili Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas obveščamo, da glede oddaje vlog na javne pozive LAS velja, da se roki za uveljavitev materialnih pravic, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov oziroma najkasneje 1. julija 2020, kar pomeni, da je po trenutno veljavnem zakonu skrajni rok za oddajo vlog 9. julij 2020. Navedeno pomeni, da kljub izteku javnega poziva, lahko vlagatelj še vedno odda vlogo.

V primeru, da interventni zakon preneha veljati pred 1. julijem 2020, je skrajni rok  za oddajo vlog 8 dan od dneva prenehanja ukrepov po interventnem zakonu. Pomembno je torej, da smo vsi pozorni na datum, ko interventni zakon preneha veljati.


5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Datum objave: 24. 1. 2020

Rok za oddajo vlog: 24. 4. 2020 se podaljšuje do 15. 5. 2020, 9. 6. 2020

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 15. 5. 2020 9. 6. 2020 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje in najkasneje do 15. 5. 2020 9. 6. 2020, do 12. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in sofinanciranje njihovih stroškov.Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja in razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 240.000,00 evrov iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih na naslednji način:

Ustvarjanje delovnih mest – 80.000 EUR:

  • UKREP: Razvijanje partnerstev  in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 80.000 evrov

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin – 160.000 EUR:

  • UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 80.000 evrov
  • UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 80.000 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Informacije o javnem pozivu

Po elektronski pošti: info@las-ppd.si

Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Rok za zadnja vprašanja se podaljšuje iz 21. 4. 2020 na 12. 5. 20205. 6. 2020.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

DELAVNICE – GRADIVO

Obvezno je potrebno prebrati razpisno dokumentacijo.