OBVESTILO! Spremembe 8. javnega poziva za izbor operacij – Podaljšanje roka!

Glede na trenutne razmere in sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa je Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe potrdil predlog spremembe roka za oddajo predlogov operacij na 8. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer se rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje podaljša na petek, 14. 5. 2021. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge nadomesti z novim datumom. Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer se rok za zadnja vprašanja premakne na torek, 11. 5. 2021.

Spremembe so objavljene v dokumentu z imenom SPREMEMBE poleg dokumenta 8. javni poziv LAS PPD za izbor operacij ESRR. 

 


Za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Datum objave: 22. 2. 2021

Rok za oddajo vlog: 23. 4. 2021 se podaljšuje do 14. 5. 2021

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 23. 4. 2021 14. 5. 2021 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje in najkasneje do 23. 4. 2021 14. 5. 2021, do 12. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja in razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 290.480,10 EUR iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih in ukrepih na naslednji način:

Varstvo okolja in ohranjanje narave – 134.651,92 EUR:

  • UKREP: Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 134.651,92 EUR;

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin – 155.828,18 EUR:

  • UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 62.925,78 EUR;
  • UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 92.902,40 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede le na območju urbanih naselij, ki so Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje), razen aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar izven mestnih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 Uredbe CLLD.

Informacije o javnem pozivu

 Po elektronski pošti: info@las-ppd.si

Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Rok za zadnja vprašanja se podaljšuje iz 20. 4. 2021 na 11. 5. 2021.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

8. javni poziv LAS PPD za izbor operacij ESRR (posodobljeno 16. 4. 2021), SPREMEMBE

Vloga za prijavo operacije

Seznam prilog, ki jih javni poziv zahteva glede na tip operacije

Priloga 1: Finančni načrt – stroškovnik

Navodila za pripravo vloge (posodobljeno 16. 4. 2021)

Vzorec pogodbe o sodelovanju med nosilcem operacije (prijaviteljem) in partnerjem

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije z MGRT

Vzorec pogodbe o sodelovanju pri izvedbi operacije v okviru Strategije lokalnega razvoja med LAS in upravičenci

Oprema ovojnice

 

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (julij 2020)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (december 2020)

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (maj 2018)

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (marec 2018)

Seznam mestnih naselij mestnih občin, priloga 1 Uredbe CLLD

Strategija lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (marec 2020)

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

DELAVNICE

Izvedba delavnic v okviru objave 8. javnega poziva LAS PPD:

 

DATUM URA LOKACIJA PRIJAVE
torek, 16. 3. 2021 9:00

Turistični kompleks Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje

Prijava
torek, 16. 3. 2021 17:00

Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

Prijava
četrtek, 18. 3. 2021 9:00

Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

Prijava
četrtek, 18. 3. 2021 17:00

Turistični kompleks Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje

Prijava