V programskem obdobju 2014-2020 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki pomeni vsebinsko nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER, katerega smo na našem območju izvajali v okviru LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe. CLLD se bo izvajal po pristopu “od spodaj navzgor“. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega okolja.

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, skupaj z občinami Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče vabi, da v novem programskem obdobju 2014 – 2020 postanete član lokalnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD).

Torej območje LAS je območje osmih občin in sicer: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Pogoje članstva v LAS PPD določa Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, v poglavju Članstvo v LAS.

Član LAS PPD lahko postane:

 • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
 • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
 • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
 • pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Članstvo v LAS PPD sestavljajo:

 • ustanovni člani (podpisniki Pogodbe) in
 • novi – pristopni člani, ki naknadno pristopijo k Pogodbi.

Ustanovni člani LAS PPD so vsi, ki so na ustanovni skupščini 14. 10. 2015 podpisali Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Včlanitev v LAS je možna kadarkoli, kajti javni poziv za članstvo v LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014-2020

Članstvo v LAS je prostovoljno.

Od članov LAS se pričakuje, da bodo:

 • aktivno in odgovorno sodelovali v LAS,
 • sodelovali pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja 2014-2020,
 • delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi partnerstva LAS,
 • s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju celotnega območja,
 • volili in bodo voljeni v organe LAS,
 • dajali pobude v zvezi z delovanjem LAS,
 • promovirali LAS v lokalnem okolju in širše.

Novi člani pristopijo k LAS PPD s podpisom pristopne izjave, ki je na voljo TUKAJ.

Pred podpisom pristopne izjave si v Pogodbi o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS PPD preberite pravice in obveznosti članov LAS PPD. Pogodba je na voljo TUKAJ.

Pristopne izjave nam posredujete na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, ki je hkrati tudi naslov vodilnega partnerja, tj. RC Kočevje Ribnica d.o.o. ali nam jih oddajte osebno na omenjenem naslovu.

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite na RC Kočevje Ribnica d.o.o., na telefonski številki 01 620 84 70 ali po e-pošti: info@las-ppd.si.

Podpisnik pristopne izjave pridobi pravico članstva v LAS PPD z dnem izdaje sklepa Upravnega odbora LAS o vključitvi novega člana. O nastopu članstva v LAS vam sporočimo po elektronski pošti, ki je navedena v pristopni izjavi.