Pogoje članstva v LAS PPD določa Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, v poglavju Članstvo v LAS.

Član LAS PPD lahko postane:

 • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
 • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
 • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
 • pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Članstvo v LAS PPD sestavljajo:

 • ustanovni člani (podpisniki Pogodbe) in
 • novi – pristopni člani, ki naknadno pristopijo k Pogodbi.

Ustanovni člani LAS PPD so vsi, ki so na ustanovni skupščini 14. 10. 2015 podpisali Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Včlanitev v LAS je možna kadarkoli, kajti javni poziv za članstvo v LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2021-2027.

Članstvo v LAS je prostovoljno.

Od članov LAS se pričakuje, da bodo:

 • aktivno in odgovorno sodelovali v LAS,
 • sodelovali pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja 2021-2027,
 • delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi partnerstva LAS,
 • s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju celotnega območja,
 • volili in bodo voljeni v organe LAS,
 • dajali pobude v zvezi z delovanjem LAS,
 • promovirali LAS v lokalnem okolju in širše.

Novi člani pristopijo k LAS PPD s podpisom pristopne izjave, ki je na voljo v zavihku Dokumenti

Pred podpisom pristopne izjave si v Pogodbi o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS PPD preberite pravice in obveznosti članov LAS PPD, v poglavju Članstvo v LAS.

Pristopne izjave nam kot skeniran dokument posredujte na e-naslov: info@las-ppd.si, ali pisno po pošti na naslov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, ki je hkrati tudi naslov vodilnega partnerja, tj. RC Kočevje Ribnica d.o.o. ali nam jih oddajte osebno na omenjenem naslovu.

Podpisnik pristopne izjave postane član oz. članica, ko Upravni odbor s sklepom potrdi, da izpolnjuje pogoje za članstvo. O potrditvi članstva v LAS PPD vam sporočimo po elektronski pošti, ki je navedena v pristopni izjavi.

Vabljeni, da postanete član LAS PPD!