Strategija se mora umeščati v strateške usmeritve PRP 2014-2020 in OP EKP 2014-2020, hkrati mora biti usklajena z ostalimi razvojnimi politikami na regionalni in lokalni ravni.

Ker bo izvajanje strategije potekalo s podporo dveh skladov, obstajajo zato posebna pravila za posamezen sklad (različno označevanje aktivnosti, različna pravila glede upravičenih stroškov itn.)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Vsa Navodila so dostopna in zbrana na spletni strani EU SKLADI in na spletni strani:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 – CLLD

Dokumenti LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe