Projekt INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE je projekt sodelovanja šestih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS V objemu sonca ter LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki je bil uspešno prijavljen na 3. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Rokodelski center Ribnica iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis operacije:

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji pa se bo pojem dostopnosti nanašal na:

 • povečanje dostopnost za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim tem osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;
 • dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Cilji operacije:

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območji bodo usmerjeni k doseganju naslednjih ciljev:

 • povečanje vključenost ranljivi skupin v turistično ponudbo;
 • s skupno promocijo novih integriranih produktov povečanje prepoznavnosti LAS območji;
 • osveščanje o pomenu kulturne in naravne dediščine in ohranjanje le te;
 • humanizacija tehnologije.

Rezultati operacije:

 • Razvit integriran produkt dostopnega turizma, ki povezuje KULTURNO in NARAVNO DEDIŠČINO in znamenitosti iz širšega območja (območje LAS Notranjske, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, LAS Zasavje in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) predstavljen z novimi tehnologijami;
 • v aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (osebe s posebnimi potrebami, starejši, oskrbovalci);
 • vključeni deležniki v izvajanje operacije (lokalni podjetniki, turistični ponudniki, kulturne ustanove, ranljive skupine);
 • izvedeni promocijski dogodki in izdelan promocijski material;
 • ohranjanje in promocija naravne in kulturne dediščine;
 • z nakupom mobilne opreme za virtualni prikaz naravne in kulturne dediščine s katero zagotavljamo dostopnost produkta;
 • preko različnih izobraževalnih delavnic usposobiti partnerje in mlade na področju novih tehnologiji;
 • razvit nov produkt za promocijo LAS, predvsem na področju turizma;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS.

TRAJANJE OPERACIJE: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

VREDNOST: Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 84.669,16 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 67.617,89 EUR.

KONTAKT: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, T:+ 386 (0)1 620 84 70, https://las-ppd.si/, E: info@las-ppd.si

NAČIN SOFINANCIRANJA: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.