CLLD 2021 – 2027

Novice LAS 2021-2027

Spletna predstavitev LAS PPD in najava javnega poziva

25. aprila 2024 je potekala spletna predstavitev delovanja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in najava javnega poziva LAS. Če ste jo zamudili, je na voljo s klikom TUKAJ. Za dodatne informacije smo na voljo na info@las-ppd.si

Predstavitev delovanja LAS PPD in najava javnega poziva

Če imate dobro idejo za projekt, ki bi ga želeli izvajati, se nam pridružite v četrtek, 25. aprila, ob 10. uri, prek spletnega orodja zoom. Predstavili bomo, kako deluje LAS PPD, novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter najavili javni poziv LAS. Prijave sprejemamo na info@las-ppd.si. [...]

Kratek vprašalnik LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Spoštovani, ena izmed nalog vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD) je tudi vrednotenje izvajanja Strategije lokalnega razvoja (SLR) za minulo programsko obdobje. Prosimo, če si lahko vzamete nekaj minut in izpolnite vprašalnik o izvajanju SLR LAS PPD na naslednji povezavi: https://forms.gle/MKmJaRg3kkizud9S7 Odgovori [...]

Potrjena Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Lokalna akcijska skupina (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe konec januarja 2024 prejela odločbo, ki potrjuje nadaljnje delovanje LAS in Strategijo lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2021–2027, s tem pa tudi pravico do koriščenja evropskih sredstev za izvajanje projektov [...]

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

V decembru 2023 je vlada izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Uredba določa podporo za izvajanje projektov, v okviru SLR, ki smo jih pripravljali v letu 2023. SLR bodo odobrene in se bodo lahko začele izvajati v začetku leta 2024. Navajamo [...]

V programskem obdobju 2007–2013 je pobuda LEADER postala sestavni del politike razvoja podeželja. Ustanovljenih je bilo 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so skupaj pokrivale 95 odstotkov slovenskega ozemlja.

V programskem obdobju 2014-2020 so se programi lokalnega razvoja, ki se izvajajo po pristopu »od spodaj navzgor« razširili. Evropska komisija je z namenom izboljšanja medsektorskega povezovanja in sodelovanja z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« za katerega se uporablja kratica CLLD. Pri pristopu CLLD gre podobno kot pri pristopu LEADER za prenos odgovornosti odločanja o izbranih izvedbenih projektih iz državne na lokalno raven. Za izvajanje strategij lokalnega razvoja je bilo ustanovljenih 37 lokalnih akcijskih skupin, ki so skupaj pokrivale 100 odstotkov slovenskega ozemlja.

V skladu z določili Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, objavljeni v Ur. l. RS 161/22, dne 23. 12. 2022, je  Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe začela s postopki konstituiranja LAS. Za dostop do EU sredstev za lokalni razvoj pa sledi še izdelava Strategije lokalnega razvoja Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za programsko obdobje 2021-2027.

LAS PPD izvajala lokalni razvoj preko programa LEADER in CLLD od leta 2007. V dveh programskih obdobjih je LAS PPD pridobila več kot 5,5 mio EUR evropskih sredstev, s katerimi je bilo realiziranih 112 projektov. Program s kombinacijo obeh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), prispeva k realizaciji ciljev zapisanih v Strategiji LAS PPD.

Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v programskem obdobju 2021-2027

K sodelovanju v LAS in vključitvi kot aktivne člane vabimo vse dosedanje člane Skupščine LAS PPD in nove člane, ki jih zanima in želijo prispevati k razvoju podeželja. V LAS se lahko vključijo predstavniki  javnih  in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem in izpostavo na območju občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Člani LAS so lahko predstavniki občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetij, samostojnih podjetnikov, kmetov in kmetov z dejavnostjo ter drugih ekonomskih institucij. Pridružijo se lahko zainteresirani posamezniki, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS. Člani s podpisom pristopne izjave pristopajo k Pogodbi o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe z dne 27. 2. 2023. Pogodba je dostopna k klikom TUKAJ.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprto za vse, ki se želijo aktivno vključiti v delovanje LAS PPD. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje.

PRISTOPNA IZJAVA za vstop v LAS je na voljo kot Word dokument TUKAJ in kot PDF dokument TUKAJ.

Glavni cilji pristopa CLLD so:

 • spodbujanje socialne vključenosti,
 • boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji,
 • zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik,
 • gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij,
 • prispevek k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine in kulturne krajine.

V skladu z Uredbo CLLD bo partnerstvo LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe pri reševanju razvojnih potreb sledilo naslednjim strateškim ciljem:

 • Za sklad EKSRP – Strateški načrt SKP 2023-2027 – specifični cilj 8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom
 • Za sklad ESRR – CILJ POLITIKE 5: 2027 Evropa, ki je bližje državljanom na EK potrjen – specifični cilj 9.2: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja. Sredstva CLLD bodo namenjena izgradnji vključujoče družbe in nadaljnji celostni družbeno-gospodarski razvoj območja LAS.

Uredba CLLD o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 se nahaja na tej povezavi.

VEČ INFORMACIJ O NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU IZVAJANJA PROGRAMA CLLD:

Skupščina LAS je 27. 2. 2023 potrdila spremembo Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, s katero pričenjamo s pripravo Strategije lokalnega razvoja, ki jo je potrebno pripraviti do 31. 7. 2023.

Sredstva bo naš LAS lahko kot do sedaj črpal iz dveh skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), oba pa imata določene cilje, katerim je v Strategiji potrebno slediti.

Povzetek ciljev za sklada EKSRP in ESRR iz NAVODIL za pripravo Strategij lokalnega okolja:

 • EKSRP: Za sklad EKSRP mora SLR prispevati k specifičnemu cilju »SC8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom«.

Projekti v okviru intervencije LEADER prispevajo k naslednjim temam: socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, razvoj manjše infrastrukture na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu (idr.) kmetovanju itd. Projekti morajo hkrati prispevati k doseganju ciljev SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, inovativnosti, enakopravnemu vključevanju različnih partnerjev ter višji dodani vrednosti območja LAS.

 • Za ESRR mora biti razviden prispevek k Programu EKP, in sicer k Specifičnem cilju 9.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.

Vsebinsko lahko SLR pri ESRR naslavlja naslednje vsebine: podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialni vključenosti. Pri določanju ukrepov CLLD pri ESRR je potrebno upoštevati:

 • da morajo projekti prispevati k boljši kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, zagotavljati ustrezno dostopnost storitev tako v urbanih središčih kot na podeželju, izboljšati področje dolgotrajne oskrbe in preventivnih zdravstvenih ukrepov, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, krepitev kompetenc ter skrb za prikrajšane skupine. Obenem bodo območja lokalnih akcijskih skupin bolj prepoznavna na področju lokalnega podjetništva, pri inovativni uporabi lokalnih virov, (eko)turizmu ter ohranjanju naravne raznolikosti in kulturne dediščine.
 • da morajo projekti hkrati prispevati k doseganju ciljev SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, inovativnosti, enakopravnem vključevanju različnih partnerjev ter višji dodani vrednosti območja LAS.