CLLD 2021 – 2027

Novice LAS 2021-2027

Promocijski film LAS

Na LAS-u zaključujemo uspešno leto in programsko obdobje 2014-2020. Da bi pokazali, kaj vse nam je s skupnimi močmi uspelo uresničiti, smo pripravili promocijski video, ki na kratko povzema delo preteklih let. Težko smo izbrali, kaj bomo posneli, saj ste uspešno izvedli kar 52 projektov z zanimivimi vsebinami in v [...]

Z novimi člani organov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v programsko obdobje 2021-2027

Skupščini s Predsednikom in Podpredsednikom, Upravnemu odboru in Nadzornemu odboru, se je v začetku novembra iztekel štiriletni mandat, zato smo razpisali redne volitve članov v organe LAS. Vse kandidature smo prejeli pravočasno. Volitve so potekale na 4. seji Skupščine LAS, 22. novembra 2023 v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Skupščine se [...]

RAZPIS REDNIH VOLITEV ČLANOV V ORGANE LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE ZA MANDATNO OBDOBJE 2023–2027

Spoštovani člani LAS PPD. Vodilni partner LAS, RC Kočevje Ribnica d.o.o., v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za programsko obdobje 2021-2027 (v nadaljevanju Pogodba), razpisuje redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 2023–2027. V skladu [...]

VABILO na 2. sejo Skupščine LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vabimo vas na 2. sejo Skupščine LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki bo v petek, 21. 7. 2023, ob 10. uri. Seja bo potekala v hibridnem načinu, preko videokonference in v živo, v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda. [...]

Osnutek strategije LAS PPD 2021-2027

Spoštovani, kot veste, v RC Kočevje Ribnica d.o.o. pripravljamo Strategijo lokalnega razvoja (SLR) za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za programsko obdobje do leta 2027. V ta namen smo izvajali delavnice po občinah, se z vami srečevali na sestankih in vas pozivali, da nam oddate projektne predloge. [...]

V programskem obdobju 2007–2013 je pobuda LEADER postala sestavni del politike razvoja podeželja. Ustanovljenih je bilo 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so skupaj pokrivale 95 odstotkov slovenskega ozemlja.

V programskem obdobju 2014-2020 so se programi lokalnega razvoja, ki se izvajajo po pristopu »od spodaj navzgor« razširili. Evropska komisija je z namenom izboljšanja medsektorskega povezovanja in sodelovanja z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« za katerega se uporablja kratica CLLD. Pri pristopu CLLD gre podobno kot pri pristopu LEADER za prenos odgovornosti odločanja o izbranih izvedbenih projektih iz državne na lokalno raven. Za izvajanje strategij lokalnega razvoja je bilo ustanovljenih 37 lokalnih akcijskih skupin, ki so skupaj pokrivale 100 odstotkov slovenskega ozemlja.

V skladu z določili Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, objavljeni v Ur. l. RS 161/22, dne 23. 12. 2022, je  Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe začela s postopki konstituiranja LAS. Za dostop do EU sredstev za lokalni razvoj pa sledi še izdelava Strategije lokalnega razvoja Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za programsko obdobje 2021-2027.

LAS PPD izvajala lokalni razvoj preko programa LEADER in CLLD od leta 2007. V dveh programskih obdobjih je LAS PPD pridobila več kot 5,5 mio EUR evropskih sredstev, s katerimi je bilo realiziranih 112 projektov. Program s kombinacijo obeh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), prispeva k realizaciji ciljev zapisanih v Strategiji LAS PPD.

Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v programskem obdobju 2021-2027

K sodelovanju v LAS in vključitvi kot aktivne člane vabimo vse dosedanje člane Skupščine LAS PPD in nove člane, ki jih zanima in želijo prispevati k razvoju podeželja. V LAS se lahko vključijo predstavniki  javnih  in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem in izpostavo na območju občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Člani LAS so lahko predstavniki občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetij, samostojnih podjetnikov, kmetov in kmetov z dejavnostjo ter drugih ekonomskih institucij. Pridružijo se lahko zainteresirani posamezniki, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS. Člani s podpisom pristopne izjave pristopajo k Pogodbi o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe z dne 27. 2. 2023. Pogodba je dostopna k klikom TUKAJ.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprto za vse, ki se želijo aktivno vključiti v delovanje LAS PPD. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje.

PRISTOPNA IZJAVA za vstop v LAS je na voljo kot Word dokument TUKAJ in kot PDF dokument TUKAJ.

Glavni cilji pristopa CLLD so:

 • spodbujanje socialne vključenosti,
 • boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji,
 • zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik,
 • gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij,
 • prispevek k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine in kulturne krajine.

V skladu z Uredbo CLLD bo partnerstvo LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe pri reševanju razvojnih potreb sledilo naslednjim strateškim ciljem:

 • Za sklad EKSRP – Strateški načrt SKP 2023-2027 – specifični cilj 8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom
 • Za sklad ESRR – CILJ POLITIKE 5: 2027 Evropa, ki je bližje državljanom na EK potrjen – specifični cilj 9.2: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja. Sredstva CLLD bodo namenjena izgradnji vključujoče družbe in nadaljnji celostni družbeno-gospodarski razvoj območja LAS.

Uredba CLLD o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 se nahaja na tej povezavi.

VEČ INFORMACIJ O NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU IZVAJANJA PROGRAMA CLLD:

Skupščina LAS je 27. 2. 2023 potrdila spremembo Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, s katero pričenjamo s pripravo Strategije lokalnega razvoja, ki jo je potrebno pripraviti do 31. 7. 2023.

Sredstva bo naš LAS lahko kot do sedaj črpal iz dveh skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), oba pa imata določene cilje, katerim je v Strategiji potrebno slediti.

Povzetek ciljev za sklada EKSRP in ESRR iz NAVODIL za pripravo Strategij lokalnega okolja:

 • EKSRP: Za sklad EKSRP mora SLR prispevati k specifičnemu cilju »SC8: spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželju, vključno s krožnim biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom«.

Projekti v okviru intervencije LEADER prispevajo k naslednjim temam: socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, razvoj manjše infrastrukture na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu (idr.) kmetovanju itd. Projekti morajo hkrati prispevati k doseganju ciljev SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, inovativnosti, enakopravnemu vključevanju različnih partnerjev ter višji dodani vrednosti območja LAS.

 • Za ESRR mora biti razviden prispevek k Programu EKP, in sicer k Specifičnem cilju 9.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja.

Vsebinsko lahko SLR pri ESRR naslavlja naslednje vsebine: podporo trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam, turizma, varovanju naravne in kulturne dediščine, revitalizaciji javnih površin za skupno uporabo, preventivi in varovanju zdravja, medgeneracijskemu sodelovanju, krepitvi kompetenc, skrbi za starejše, mlade in druge prikrajšane skupine ter socialni vključenosti. Pri določanju ukrepov CLLD pri ESRR je potrebno upoštevati:

 • da morajo projekti prispevati k boljši kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, zagotavljati ustrezno dostopnost storitev tako v urbanih središčih kot na podeželju, izboljšati področje dolgotrajne oskrbe in preventivnih zdravstvenih ukrepov, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, krepitev kompetenc ter skrb za prikrajšane skupine. Obenem bodo območja lokalnih akcijskih skupin bolj prepoznavna na področju lokalnega podjetništva, pri inovativni uporabi lokalnih virov, (eko)turizmu ter ohranjanju naravne raznolikosti in kulturne dediščine.
 • da morajo projekti hkrati prispevati k doseganju ciljev SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, inovativnosti, enakopravnem vključevanju različnih partnerjev ter višji dodani vrednosti območja LAS.