Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) je bila ustanovljena na ustanovni skupščini dne 14. 10. 2015 v Kočevju. K podpisu Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva je pristopilo 32 članov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.

LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor«.

Partnerstvo pokriva območje osmih občin in sicer: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica so del statistične regije Jugovzhodna Slovenija, občini Dobrepolje in Velike Lašče, pa so del Osrednjeslovenske statistične regije. Območje LAS pokriva območje obeh kohezijskih regij, Vzhodne in Zahodne Slovenije, vendar se uvršča v območje Vzhodna Slovenija, saj živi več kot polovica prebivalstva LAS v tej regiji.
Površina območja LAS meri 1191,6 km² (to je 5,9 % površine Slovenije) in ima 38.815 prebivalcev (to je 1,9 % prebivalstva Slovenije). Po gostoti naseljenosti sodi med redkeje naseljena območja. Najmanjša po površini je občina Osilnica, največja pa občina Kočevje.

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju SLR) je temeljna podlaga za delovanje LAS PPD v programskem obdobju 2014-2020. Strategija temelji na podlagi poznavanja razvojnih problemov in priložnosti območja. Ta mora slediti strateških usmeritvam PRP 2014-2020, OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, horizontalnim ciljem EU in določbam, ki so zapisani v Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. SLR je osnova, na podlagi katere se izberejo projekti za izvedbo ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki jih pridobi LAS PPD iz evropskih skladov.

Izvajanje Strategije na območju našega LAS bo potekalo s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki pokriva urbana območja.

karta ozemlja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Naloge LAS:

 • animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij;
 • pripraviti SLR za celotno programsko obdobje in biti sposoben uresničevati cilje, zastavljene v SLR;
 • spremljati in vrednotiti ter skrbeti za pravilno izvajanje operacij v skladu s SLR in tudi za doseganje mejnikov in ciljev operacij ter imeti pregled nad izvajanjem operacij tudi po izplačilu sredstev;
 • izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v skladu s postopki zadevnega sklada;
 • skrbeti za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
 • zagotoviti posredovanje vlog ter zahtevke za izplačilo za posamezne podukrepe;
 • sodelovati z organi, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh zadevnih skladov;
 • pripravljati letna poročila o izvajanju SLR;
 • pripravljati letne načrte aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«;
 • imenovati naslednje organe: predsednika, skupščino, organ upravljanja, ocenjevalno komisijo in nadzorni organ in
 • pripraviti dokumente za delovanje LAS, v katerih mora določiti člane posameznega organa iz prejšnje točke in jih javno objaviti na spletni strani LAS.

 

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je član slovenskega združenja LAS, to je Društva za razvoj slovenskega podeželja, preko tega pa tudi član evropskega združenja LAS, to je ELARD.

Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe