Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Lokalna akcijska skupina (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe konec januarja 2024 prejela odločbo, ki potrjuje nadaljnje delovanje LAS in Strategijo lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2021–2027, s tem pa tudi pravico do koriščenja evropskih sredstev za izvajanje projektov v okviru programa za razvoj podeželja (LEADER/ CLLD) do leta 2027.

Območje LAS je tako upravičeno do črpanja sredstev za projekte iz dveh EU skladov:

– iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 1.647.095,01 EUR in

– iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 1.380.519,31 EUR.

Iz pridobljenih sredstev bodo sofinancirani projekti upravičencev s sedežem na območju LAS, ki bodo oddali vlogo na javni poziv LAS in bo njihov projekt potrjen s strani Upravnega odbora LAS. Ker še čakamo na razjasnitve Uredbe LEADER/CLLD, predvidevamo, da bomo prvi javni poziv objavili maja 2024.

Projekti, ki bodo izbrani za sofinanciranje, bodo morali slediti vsaj enemu izmed ukrepov, kot izhajajo iz potrjene SLR:

  • Povečanje in izboljšanje ponudbe na področju zdravega in aktivnega življenjskega sloga.
  • Krepitev znanj, spretnosti in podjetnosti.
  • Dvig kakovosti življenja za različne skupine prebivalstva.
  • Varovanje in ohranjanje narave ter okolja.
  • Krepitev lokalne samooskrbe.
  • Ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine.
  • Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju trajnostnega turizma.

Te vsebine smo načrtovali na podlagi prejetih projektnih predlogov različnih upravičencev in na delavnicah v fazi priprave SLR, sledijo pa tudi ciljema intervencije LEADER iz Strateškega načrta Skupne kmetijske politike in pristopu CLLD iz Programa Evropske kohezijske politike.

Iz prejšnjih obdobij izvajanja programa LEADER/ CLLD se kaže, da sodelovanje partnerjev na območju LAS in razvojne strategije dajeta dobre rezultate, saj vključenost različnih deležnikov pripomore, da ljudje z različnimi znanji postanejo aktivni in postanejo gonilo razvoja svojega območja. Strategija spodbuja mreženje in povezovanje med lokalnimi akterji in drugimi v razvojni verigi in tudi širše, spodbuja mednarodno sodelovanje, kar dodaja širšo razsežnost lokalnemu razvoju. SLR z ukrepi spodbuja inovativne rešitve za lokalne izzive, ki se pojavljajo ves čas. Prepričani smo, da bomo z izvajanjem SLR izpolnili zastavljene cilje, do pozitivnih rezultatov in razvoja pa bomo prišli predvsem s sodelovanjem in povezovanjem območja LAS in širše.