Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)

ČASOVNICA za stroške dela: Časovnica EKSRP – posodobljeno marec 2018

ČASOVNICA za prispevek v naravi: Časovnica

OBRAZEC PRP 10-a, za zavezance po ZJN-3: OBRAZEC (odda se ob zahtevku)

Obrazec PRP 10, Izjava o dovoljenju vpogleda v uradne evidence: IZJAVA (izpolnijo vsi upravičenci in oddajo ob zahtevku)

Obrazec PRP 10, Potrdilo o neprejemu/prejemu sredstev iz občinskega proračuna: POTRDILO (izpolnijo vsi upravičenci, razen občine in oddajo ob zahtevku)

Izjave upravičencev: IZJAVA (izpolnijo vsi upravičenci in oddajo ob zahtevku)

Primer postopka obravnave zahtevka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dodatna opozorila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri pripravi zahtevkov

ODDAJA POROČILA NA LAS

Obrazec POROČILO (priprava skupnega poročila ob zahtevku) + PRILOGA 1 (skupna specifikacija uveljavljenih stroškov po računih izvedbenega projekta) – oddaja poročila ob oddaji zahtevka na LAS

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (april 2020) – dodatek Epidemija Covid-19

NAVODILA UPRAVIČENCEM pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (maj 2018), priloge k navodilom upravičencem so dostopne na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (glej dokumente pod Navodila upravičencem za podukrep 19.2 in 19.3)

ČASOVNICA za stroške dela: Časovnica ESRR, Navodila za izpolnjevanje časovnice ESRR

ODDAJA POROČILA NA LAS

Obrazec POROČILO (priprava skupnega poročila ob zahtevku) + PRILOGA 1 (skupna specifikacija uveljavljenih stroškov po računih izvedbenega projekta) – oddaja poročila ob oddaji zahtevka na LAS