Sodelovanje med partnerstvi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je pomembno zlasti pri izmenjavi in prenosu primerov dobrih praks ter pri pospeševanju uspešnih projektnih zamisli.

Namen podukrepa 19.3. Programa razvoja podeželja 2014-2020: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je sofinanciranje zvajanja posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države članice (medregijsko sodelovanje) kot z območji v različnih državah članicah ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Podukrep je namenjen reševanju specifičnih lokalnih problemov, prenosov dobrih praks med LAS, iskanju povezav in novih znanj. Projekti sodelovanja prispevajo k ciljem PRP 2014–2020 in imajo poseben poudarek na združevanju LAS s skupnimi interesi, kar generira nove ideje in razvoj inovativnih pristopov.

Vrste upravičenih operacij:

 • izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS;
 • razvoj in trženje storitev in proizvodov;
 • promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
 • vključevanje ranljivih skupin;
 • organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme;
 • oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in
 • kolektivni okoljski projekti.

 

Prijavljene in potrjene operacije morajo zasledovati cilje iz SLR, PRP 2014–2020, ter prispevati k horizontalnim ciljem EU.

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

“Zaposlitvene priložnosti na kmetijah” je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas, ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Opis operacije:

Zaposlovanje težje zaposljivih oseb v kmetijski dejavnosti je nenehno v ospredju teoretičnih razprav in se v zadnjih letih intenzivira. Potrebe po odpiranju delovnih mest za osebe z manjšo delovno možnostjo se povečujejo, zlasti je ta problem pereč na podeželju. Osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi zaposlene v urbanem okolju, marsikdaj ne morejo izkoristiti potencialov, znanj in izkušenj, ki jih imajo. Zagotovitev kakovostnih in trajnih delovnih mest na podeželju je eden izmed ciljev projekta. S projektom želimo ustvariti pozitiven družbeni učinek in s tem prispevati k razvoju lokalne skupnosti, povečanju samooskrbe ter sorazmernemu razvoju podeželja z ustvarjanjem novih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • Z razvojem novih modelov na področju socialne ekonomije na podeželju prispevati k večji aktivaciji prebivalstva na območju lokalnih akcijskih skupin.
 • S smotrno uporabo naravnih potencialov posameznega območja ustvariti nova delovna mesta na podeželju.
 • Ustvariti pogoje za kakovostno življenje na podeželju, predvsem z vidika vključevanja ranljivih ciljnih skupin.

Rezultati operacije:

 • Informirane in animirane kmetije za izvajanje socialnih programov na podeželju z vidika novih zaposlitvenih priložnosti in ustvarjanja dodane vrednosti na podeželju.
 • Izbrani 2 pilotni kmetiji na območju LAS kot primer dobre prakse za nadaljnji razvoj vsebin povezanih za zaposlitev težje zaposljivih oseb.
 • Usposobljena 2 promotorja na območju LAS za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij.
 • Oblikovana razvojna mreža sestavljena iz deležnikov, ki lahko s svojim znanjem prispevajo k trajnosti programa.
 • Izdelan priročnik, promocijski material in dogodki o možnostih zaposlovanja na kmetijah kot novi priložnosti za trajnostni razvoj podeželja.

Partnerji in območje izvajanja:

 • Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), ki obsega območja sledečih občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.
 • Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), ki obsega območja sledečih občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice.
 • Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), ki obsega območja sledečih občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk.
 • Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas, ki obsega območja sledečih občin: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Prenos dobre prakse:

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so zaposlene osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

Na območju LAS za Mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt – Zavod za socialno podjetništvo na podeželju iz Komende, ki daje delo petim težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako, v okviru zavoda Grunt, na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja.

Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se bo na območju štirih partnerskih LAS izvajal projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in posebej izobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

Kmetije, ki imajo interes, da bi zaposlovale težje zaposljive ali kmetije, ki bi želele zgolj spoznati prakso, ki so jo razvili na Gruntu, so vabljene k vključitvi v projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«.

Sodelovanje v projektu je za kmetije in druge zainteresirane brezplačno.

Izvedba projekta – gradiva:

Trajanje operacije: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018

Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 31.059,00 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 12.503,50 EUR

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega, da je rokodelstvo lahko dobra poslovna priložnost.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki združuje občine Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče se je zato odločil, da pristopi v projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev.

Gre za projekt, sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v katerem sodeluje še 10 Lokalnih akcijskih skupin, ki vključujejo skupaj več kot 60 občin širom Slovenije.

Projekt nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev, omogoča vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu, možnost novih poslovnih priložnosti ter krepitve identitete in razvoja območij.

Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev in njihovih kompetenc – kapacitet.

Operacija vpliva na specifični cilj OP Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS preko aktiviranja specifične skupnosti – obstoječih in potencialnih rokodelcev, ki se bodo natančno evidentirali in analizirali, zavezali k sodelovanju v projektu, vključili v izobraževalni proces in s tem okrepili svoje kompetence na različnih področjih (npr. kakovost izdelkov, celostna podoba, poslovni sistem, razvoj izdelkov, nove prodajne poti, promocija in prodaja, komunikacija s ciljnimi skupinami), njihova vključenost se bo krepila tudi preko medsebojnega mreženja, sodelovanja na dveh skupnih promocijskih dogodkih, predstavitve na spletni in Facebook strani projekta ter v skupni knjigi Zgodbe rok in krajev.

Cilji operacije:

 • povečanje gospodarske moči rokodelcev
 • krepitev družbene moči rokodelcev
 • krepitev lastnih kapacitet rokodelcev
 • krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji

Kazalnik rezultata:

 • Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajane operacije (projektov CLLD);
 • Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije;
 • Število podprtih partnerstev;
 • Število partnerstev za lokalno samooskrbo.

Projekt sodelovanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/