Spoštovani člani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Vodilni partner LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD), RC Kočevje Ribnica d.o.o., v skladu s Strategijo lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju Pogodba), razpisuje nadomestne volitve članov Upravnega odbora LAS za preostanek mandatnega obdobja.

Razlog nadomestnih volitev je predčasno prenehanje mandata predstavniku javnega sektorja in predstavniku gospodarskega sektorja v Upravnem odboru LAS PPD.

V skladu s Pogodbo (točka 7. 10.) Skupščina izvoli novega člana za preostanek mandatnega obdobja prejšnjega člana, če predčasno preneha mandat članu Upravnega odbora ali Nadzornega odbora. Mandatno obdobje sedanjega Upravnega odbora LAS PPD se izteče 6. 11. 2023.

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS PPD, ki ga sestavljajo:

  • trije (3) predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava),
  • trije (3) predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost, ali drugih pravnih oseb zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička),
  • trije (3) predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih organizacij oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posameznikov).

Več o nalogah in pristojnostih Upravnega odbora si lahko pogledate v priloženi Pogodbi.

V skladu s Pogodbo zbiramo kandidature za nadomestne volitve v Upravni odbor in sicer:

  • enega predstavnika iz javnega sektorja in
  • enega predstavnika iz gospodarskega sektorja.

Pogoji in način kandidiranja:

  • kandidati morajo biti člani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (nove prijave v članstvo LAS PPD v sklopu Razpisa nadomestnih volitev članov Upravnega odbora LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za preostanek mandatnega obdobja sprejema vodilni partner LAS do petka 13. 1. 2023 do 12. ure – pristopna izjava in Pogodba je na voljo na spletni strani LAS – https://las-ppd.si/clanstvo-v-las-ppd/ );
  • kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LAS PPD;
  • kandidat mora podati pisno soglasje h kandidaturi.

Rok za oddajo kandidature za nadomestne volitve članov Upravnega odbora LAS PPD za preostanek mandatnega obdobja je petek, 13. 1. 2023 do 12. ure. Obrazec za kandidaturo skupaj s soglasjem kandidata se odda preko aplikacije Enka: https://www.1ka.si/a/30c4d7ca. V kolikor želite predlagati več kandidatov za nadomestne volitve članov Upravnega odbora LAS PPD, anketo izpolnite za vsakega kandidata posebej.

Vodilni partner LAS PPD, RC Kočevje Ribnica d.o.o., bo pregledal prispele prijave in na osnovi pravočasno prispelih in popolnih vlog pripravil gradivo za redno sejo Skupščine LAS PPD, kjer bosta izmed predlaganih kandidatov izvoljena dva nadomestna člana v Upravnega odbora LAS PPD (eden iz javnega sektorja in eden iz gospodarskega sektorja)

Nadomestne volitve članov Upravnega odbora LAS PPD za preostanek mandatnega obdobja (do 6. 11. 2023) bodo potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo predvidoma v drugi polovici meseca januarja 2023.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 01/620 84 70 ali na info@las-ppd.si

Del razpisa je obrazec Soglasje h kandidaturiaktualen seznam članov LAS PPD iz gospodarskega ter javnega sektorja z zastopniki in Pogodba.