Spoštovani člani LAS PPD.

Vodilni partner LAS, RC Kočevje Ribnica d.o.o., v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za programsko obdobje 2021-2027 (v nadaljevanju Pogodba), razpisuje redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 2023–2027.

V skladu s Pogodbo se na volitvah v organe LAS voli:

 • Predsednika/co LAS
 • Podpredsednika/co LAS
 • Osem (8) članov Upravnega odbora LAS
 • Tri (3) člane Nadzornega odbora LAS

Mandat Predsednika, Podpredsednika, članov Upravnega odbora in Nadzornega odbora je štiri leta, po poteku katerih je lahko ista oseba ponovna izvoljena ali imenovana na to mesto.

Predsednik LAS je zastopnik LAS PPD in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora.

Upravni odbor
Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, ki ga sestavljajo:

 • trije predstavniki javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava),
 • trije predstavniki gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost, ali drugih pravnih oseb zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička),
 • trije predstavniki zasebnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih organizacije oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, in posameznikov).

Nadzorni odbor LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje ter izvaja ostale naloge, ki so zapisane v Pogodbi.
Nadzorni organ LAS je sestavljen iz treh članov in sicer:

 • En (1) predstavnik javnega sektorja,
 • En (1) predstavnik gospodarskega sektorja in
 • En (1) predstavnik zasebnega sektorja.

Član Nadzornega odbora ne more biti: član Upravnega odbora, oseba, ki opravlja pravne ali finančno-računovodske posle za LAS, oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju.

Pogoji in način kandidiranja:

 • kandidati morajo biti člani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (nove prijave v sklopu razpisa rednih volitev v organe LAS sprejema vodilni partner LAS do petka, 27. 10. 2023, do 12. ure.). Pristopna izjava in Pogodba je na voljo na spletni strani LAS – https://las-ppd.si/naslovna-stran/clld-2021-2027/
 • kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LAS,
 • kandidat mora podati pisno soglasje h kandidaturi.

Vodilni partner LAS PPD, RC Kočevje Ribnica d.o.o. bo pregledal prispele prijave in na osnovi pravočasno prispelih in popolnih vlog pripravil gradivo za redno sejo Skupščine LAS, kjer bodo izmed predlaganih kandidatov izvoljeni člani v organe LAS.

Redne volitve članov v organe LAS PPD za mandatno obdobje 2023–2027 bodo potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo potekala 8. 11. 2023. Vabilo z dnevnim redom in gradivom vam bomo posredovali najmanj teden dni pred sejo.

Rok za oddajo kandidature za volitve v organe LAS PPD je petek, 27. 10. 2023, do 12.00 ure. Obrazec za kandidaturo skupaj s soglasjem kandidata se odda preko aplikacije Enka – https://www.1ka.si/a/6b51be1d. V kolikor želite predlagati več kandidatov za volitve v organe LAS PPD, anketo izpolnite za vsakega kandidata posebej.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 01/620 84 70 ali na info@las-ppd.si

Del razpisa je obrazec Soglasje h kandidaturi. Seznam članov LAS PPD je dostopen na spletni strani LAS, podzavihek – Skupščina – http://las-ppd.si/organi-las-ppd/