Strategija lokalnega razvoja za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) je ključni strateški dokument, ki je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov ter temelji na izkušnjah izvajanja programa LEADER v obdobju 2007-2013.

Strategijo bomo uresničevali s pripravo in izvedbo partnerskih projektov, ki bodo sledili specifičnimi ciljem in ukrepom določenih v Strategiji. Strategija je živ dokument, njeno izvajanje bomo sprotno spremljali, ugotavljali napredek in jo po potrebi tudi dopolnjevali.

Izvajanje strategije bo potekalo s podporo dveh skladov, vključenih v mehanizem CLLD:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Strategija temelji na štirih tematskih področjih ukrepanja:

  • Ustvarjanje delovnih mest;
  • Razvoj osnovnih storitev;
  • Varstvo in ohranjanje narave;
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

S projekti bomo morali zasledovati tudi horizontalne cilje Evropske unije: INOVACIJE, OKOLJE, BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE ter ENAKOST MED SPOLOMA IN NEDISKRIMINACIJA.

Strategija lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je dostopna s klikom TUKAJ!

Strategija lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (prva sprememba SLR, oktober 2018)

Čistopis veljavne Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (potrjena druga spremembe SLR z odločbo št 33151-31/2015/70 z dne 10. 3. 2020)

Čistopis veljavne Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (potrjena tretja spremembe SLR z odločbo št 33151-31/2015/83 z dne 3. 6. 2021)

Čistopis veljavne Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (potrjena četrta sprememba SLR z odločbo št. 33151-31/2015/105 z dne 17. 5. 2022)