V decembru 2023 je vlada izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Uredba določa podporo za izvajanje projektov, v okviru SLR, ki smo jih pripravljali v letu 2023. SLR bodo odobrene in se bodo lahko začele izvajati v začetku leta 2024.

Navajamo nekaj poudarkov:

  • Upravičenci do podpore so lahko LAS, fizična ali pravna oseba. Pri skladu ESRR fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov, niso upravičene do podpore.
  • Projekte boste lahko izvajali v naseljih z manj kot 10.000 prebivalcev. V naseljih z več kot 10.000 prebivalci lahko izvajate promocijo, izobraževanja, delavnice in druge manjše aktivnosti.
  • Najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt je 200.000 evrov, najnižji znesek javne podpore za posamezni projekt pa 5.000 evrov. Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta, za sklad EKSRP se stopnja podpore za določene naložbe (investicije v gradnjo, pridobitev, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin ter kmetijsko mehanizacijo) zniža na 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.
  • Možnost uveljavljanja predplačil in uveljavljanja DDV, kot jih dopušča zakonodaja.
  • Uveljavljanje stroškov v poenostavljenih oblikah stroškov (pavšal za stroške dela, ki lahko vključuje tudi prostovoljsko delo).
  • Sistem izbora projektov ostaja enak kot v prejšnjem programskem obdobju. LAS-i objavijo javni poziv za izbor projektov za območje svojega LAS. Projekti se na ravni LAS izberejo na podlagi meril za izbor projektov, potrdi jih Upravni odbor.

Bolj podrobno si lahko Uredbo preberete tukaj: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4070/#11.%C2%A0%C4%8Dlen