Na Ustanovni skupščini, 14. 10. 2015, so ustanovni člani soglasno potrdili RC Kočevje Ribnica d.o.o. za vodilnega partnerja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, je neprofitni d.o.o. Nastal je leta 2006 z združitvijo Razvojnega centra Pokolpje, družbe za razvoj in svetovanje, d.o.o. in Področnega centra za razvoj gospodarstva d.o.o.. Podjetje je nastalo z namenom pospeševanja gospodarstva na območju občine Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče in Dobrepolje. RC Kočevje Ribnica d.o.o. je tudi ena izmed vstopnih točk VEM, ki predstavlja podporno okolje za mikro, mala in srednja podjetja.

Osnovni podatki vodilnega partnerja:

Naziv: RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA d.o.o., družba za razvoj in svetovanje
Naslov: Trata XIV 6A, 1330 Kočevje
Direktor: Primož Pahor
Matična številka: 1527649
Davčna številka: SI 76653781
Telefon: +386 (0)1/895 06 10
Elektronska pošta: info@rc-kocevjeribnica.si
Spletna stran: www.rc-kocevjeribnica.si

Glavne dejavnosti centra so:

 • podjetniško svetovanje in informiranje, registracija podjetij in samostojnih podjetnikov;
 • vodenje in upravljanje projektov;
 • generiranje novih projektov;
 • razvijanje dejavnosti pospeševalne mreže na območju lokalnega pospeševalnega centra;
 • priprava in vodenje aktivnosti za pripravo razvojnih programov lokalnega in regionalnega značaja;
 • pomoč pri pripravi projektov in prijavah na razpise.

Poleg naštetih dejavnosti nudijo tudi pomoč pri dostopu do finančnih virov za realizacijo razvojnih programov (garancijska shema, mikrokrediti) ter pomoč pri odpravi administrativnih ovir podjetnikov. Organizirajo izobraževanja in delavnice, skrbijo za prenose dobrih praks ter vključevanje v regionalne projekte območja. V preteklem finančnem obdobju je opravljal tudi funkcijo upravljavca in finančnega organa LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.

Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah in opravlja sledeče naloge:

 • upravljanje s transakcijskim računom LAS,
 • opravljanje vseh ostalih nalog, ki izhajajo iz pogodbe med LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in vodilnim partnerjem,
 • organizira delovanje LAS,
 • sodeluje pri pripravi SLR,
 • skrbi za izvajanje SLR,
 • zbira projektne ideje in po potrebi projektnim upravičencem pomaga pri sestavljanju projektnih predlogov,
 • pripravljanje in vodenje projektov ter opravljanje nadzora nad njihovo izvedbo in financiranjem,
 • pripravljanje vlog in njihovo oddajanje organu v končno potrditev,
 • pripravljanje zahtevkov za povračila in ugotavljanje upravičenosti,
 • pripravlja promocijsko gradivo, s katerim predstavlja SLR in spodbuja lokalno prebivalstvo k sodelovanju,
 • animacija, izobraževanja in usposabljanje prebivalcev LAS,
 • opravlja vse druge naloge po pooblastilu Upravnega odbora in Skupščine LAS,
 • LAS mora zagotoviti varen elektronski predal za sprejem elektronske pošte in kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo.