“Zaposlitvene priložnosti na kmetijah” je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas, ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Opis operacije:

Zaposlovanje težje zaposljivih oseb v kmetijski dejavnosti je nenehno v ospredju teoretičnih razprav in se v zadnjih letih intenzivira. Potrebe po odpiranju delovnih mest za osebe z manjšo delovno možnostjo se povečujejo, zlasti je ta problem pereč na podeželju. Osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi zaposlene v urbanem okolju, marsikdaj ne morejo izkoristiti potencialov, znanj in izkušenj, ki jih imajo. Zagotovitev kakovostnih in trajnih delovnih mest na podeželju je eden izmed ciljev projekta. S projektom želimo ustvariti pozitiven družbeni učinek in s tem prispevati k razvoju lokalne skupnosti, povečanju samooskrbe ter sorazmernemu razvoju podeželja z ustvarjanjem novih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • Z razvojem novih modelov na področju socialne ekonomije na podeželju prispevati k večji aktivaciji prebivalstva na območju lokalnih akcijskih skupin.
 • S smotrno uporabo naravnih potencialov posameznega območja ustvariti nova delovna mesta na podeželju.
 • Ustvariti pogoje za kakovostno življenje na podeželju, predvsem z vidika vključevanja ranljivih ciljnih skupin.

Rezultati operacije:

 • Informirane in animirane kmetije za izvajanje socialnih programov na podeželju z vidika novih zaposlitvenih priložnosti in ustvarjanja dodane vrednosti na podeželju.
 • Izbrani 2 pilotni kmetiji na območju LAS kot primer dobre prakse za nadaljnji razvoj vsebin povezanih za zaposlitev težje zaposljivih oseb.
 • Usposobljena 2 promotorja na območju LAS za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij.
 • Oblikovana razvojna mreža sestavljena iz deležnikov, ki lahko s svojim znanjem prispevajo k trajnosti programa.
 • Izdelan priročnik, promocijski material in dogodki o možnostih zaposlovanja na kmetijah kot novi priložnosti za trajnostni razvoj podeželja.

Partnerji in območje izvajanja:

 • Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), ki obsega območja sledečih občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.
 • Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), ki obsega območja sledečih občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice.
 • Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), ki obsega območja sledečih občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk.
 • Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas, ki obsega območja sledečih občin: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Prenos dobre prakse:

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so zaposlene osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.

Na območju LAS za Mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt – Zavod za socialno podjetništvo na podeželju iz Komende, ki daje delo petim težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako, v okviru zavoda Grunt, na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.

Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja.

Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se bo na območju štirih partnerskih LAS izvajal projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in posebej izobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

Kmetije, ki imajo interes, da bi zaposlovale težje zaposljive ali kmetije, ki bi želele zgolj spoznati prakso, ki so jo razvili na Gruntu, so vabljene k vključitvi v projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«.

Sodelovanje v projektu je za kmetije in druge zainteresirane brezplačno.

Izvedba projekta – gradiva:

Trajanje operacije: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018

Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 31.059,00 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 12.503,50 EUR

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/